Get Adobe Flash player

Klub kreatywnych matek

Klub Kreatywnych Matek

AKTUALNO?CI

WSPLNE KOL?DOWANIE
16.01.2015
Spotykamy si? w domu u jednej z Kreatywnych Mam. Zabieramy m??w, partnerw i dzieci by wsplnie, rado?nie ?piewa? kol?dy.
Mile widziane instrumenty muzyczne. Mamy ju? skrzypce, pianino oraz flet. Dobre humory w pakiecie ;-)

WARSZTATY PLASTYCZNE
13.12.2014
Warsztaty odb?d? si? w salce parafialnej o godz. 10.00. Wykonamy anio?ki z masy solnej oraz lampiony ?wi?teczne. Warsztaty poprowadzi nasza uzdolniona plastycznie Kreatywna Mama. Zapewniamy materia?y. Spotkanie jest bezp?atne. Zapraszamy!

SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z komunikacji, ktre odb?dzie si? w najbli?sz? sobot? 15.11.2014. Tematem spotkania b?dzie udzielanie informacji zwrotnej.
Czas trwania: godz. 10.00 11.30
Miejsce spotkania: salka parafialna przy Ko?ciele p w. ?w. Faustyny Kowalskiej w Plewiskach
Osoba prowadz?ca: trener biznesowy Pani mgr Katarzyna Barci?ska

Szkolenie bezp?atne.


2.
NAJBLI?SZE SPOTKANIE
23.01.2015 ul. Kminkowa w Plewiskach


3. OSTATNIO PORUSZANE TEMATY

Nawyk drugi - zaczynaj z wizj? ko?ca. Okre?lenie misji ?yciowej
Nawyk pierwszy - b?d? proaktywny
Zacznij od siebie - najtrudniejszy paradygmat do zmiany
Si?a przesuni?cia paradygmatu
"7 nawykw skutecznego dzia?ania" S.R.Covey'a- dyskusja nad przedmow? nowej lektury
Rola rytua?w w rodzinie

NAUKA SZYDE?KOWANIA
grudzie? 2013
Zapraszamy do poznania podstaw szyde?kowania. Nauczymy si? jak prawid?owo trzyma? szyde?ko, poznamy rodzaje szyde?ek, po?wiczymy podstawowe ?ciegi. Zapraszamy osoby, ktre nigdy nie mi?y nic wsplnego z szyde?kowaniem oraz takie, ktre chcia?yby t? wiedz? od?wie?y?. Zapraszamy ca?e rodziny. Spotkanie odb?dzie si? w salce parafialnej. Wst?p wolny.


ZAPROSZENIE

Je?li jeste? mam? i czujesz si? zagubiona, zm?czona lub sfrustrowana codzienno?ci? to

zapraszamy na nasze spotkania.

Je?li jeste? mam? pe?n? energii, szcz??liw? i spe?nion? i chcia?aby? pomc innym kobietom to

rwnie? bardzo serdecznie zapraszamy Ci? na spotkania.

Je?li chcia?aby? dowiedzie? si? czego? wi?cej na temat naszej grupy, tego co ju? zrobi?y?my,

oraz pozna? plany na najbli?sze tygodnie ch?tnie udziel? Ci informacji:

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 501 280 502

Klub Kreatywnych MatekI. NASZ CEL

Naszym celem jest wzajemna pomoc i wsparcie dla kobiet oczekuj?cych narodzin

dziecka, tych ktre maj? ma?e dzieci lub w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Tworzymy grup? mam, ktre podtrzymuj? si? na duchu, wsplnie odkrywaj? rado??

macierzy?stwa, przyja?ni? si?, wzajemnie wspieraj? si? i pomagaj?, dziel? troski dnia

codziennego.

Macierzy?stwo postrzegamy jako now?, ekscytuj?c? prac? wymagaj?ca od nas

nowych umiej?tno?ci, pomys?owo?ci i sporej dawki wiedzy. Rol? mamy traktujemy

jako pe?nowarto?ciowy zawd, zawd na pe?en etat. Wa?ny i odpowiedzialny,

poniewa? to my jeste?my odpowiedzialne za kszta?towanie i wychowanie przysz?ych

pokole?.

Pragniemy aby nasza grupa oparta by?a na przyja?ni, rozwijaniu relacji wzajemnych,

zaufaniu Panu Bogu i tworzeniu atmosfery akceptacji w naszych rodzinach, miejscach

pracy i s?siedztwie.

Mamy nadziej?, ?e nasze pomys?y, modlitwa oraz zaanga?owanie zaowocuj?

konkretnymi dzia?aniami w naszych rodzinach i domach, a tak?e b?d? zapleczem dla

kolejnych inicjatyw w naszej parafii.II. DO KOGO ADRESOWANE S? SPOTKANIA

Spotkania przeznaczone s? dla mam, ktre oczekuj? narodzin dziecka lub pozosta?y

w domach, aby zaj?? si? wychowaniem dzieci, s? na urlopie macierzy?skim lub

wychowawczym, lub pracuj? w wolnych zawodach, lub na p? etatu. Zapraszamy

rwnie? mamy, ktre s? aktywne zawodowo i tym bardziej potrzebuj? wsparcia.

Pozostaj?c w domu i wychowuj?c dzieci cz?sto borykamy si? z poczuciem izolacji.

Nasza grupa stwarza doskona?? okazj? do budowaniu wi?zi, do rozwijania przyja?ni

oraz daje mo?liwo?? zdobywania wiedzy i osobistego rozwoju. Dodatkowo nasze

dzieci maj? okazj? do spotka? i wsplnej zabawy w grupie rwie?nikw.

Reprezentujemy r?ne zawody, s? w?rd nas m.in. anglistki, logopeda, krawcowa,

specjalista ds. sprzeda?y i marketingu, terapeuta zaj?ciowy, szkoleniowiec, ksi?gowa.

W tych dziedzinach sobie pomagamy. Podobnie jest z naszymi pasjami i hobby.

Dzielimy si? nimi z innymi mamami i ich dzie?mi, organizuj?c dodatkowe spotkania i

warsztaty.III. JAK CZ?STO I GDZIE ODBYWAJ? SI? SPOTKANIA

Spotykamy si? regularnie co 2 tygodnie w godzinach przedpo?udniowych.

Zasiadamy do sto?u z pysznym ?niadaniem.

Na spotkania przychodzimy z naszymi pociechami.

Spotykamy si? w domach lub w salce przy ko?ciele.

Spotkania dodatkowe np. warsztaty, wyk?ady, odbywaj? si? we wcze?niej ustalonym

terminie, najcz??ciej w weekendy lub w dni powszednie, w godzinach wieczornych.IV. CO ROBIMY NA SPOTKANIACH

Rozmawiamy o wa?nych sprawach, dyskutujemy, czytamy wsplnie fragmenty

ksi??ek, modlimy si?, s?uchamy kobiet, ktre mog? nas zainspirowa?. Dzielimy si?

rodzicielskim do?wiadczeniem. Wsplnie ?wi?tujemy narodziny kolejnych dzieci

w naszej grupie, towarzyszymy w powrocie do pracy lub podejmowaniu nowych

wyzwa? zawodowych. Wspieramy si? na drodze osobistego i rodzinnego rozwoju.

Staramy si? rwnie? w??czy? w aktualne sprawy naszej wsi i dzia?a? na rzecz integracji

?rodowiska lokalnego.

Bardzo wa?na jest dla nas atmosfera spotka?. Cenimy klimat ?yczliwo?ci, m?dro?ci

i pogody ducha. Chcemy by wsplnie sp?dzony czas by? chwil? wytchnienia od

codziennych obowi?zkw oraz by stanowi? inspiracj? do zmian i podejmowania

nowych dzia?a? w ?yciu, w domu i rodzinie.

W chwili obecnej czytamy ksi??k? 7 nawykw skutecznego dzia?ania Stephena

R.Coveya. Na kolejnych spotkaniach b?dziemy j? szczeg?owo omawia?. Wcze?niej

czyta?y?my Mama najlepszy zawd na ?wiecie Jill Savage oraz Wieloryb nie mo?e

lata?. O sztuce stawania si? sob? Maxa Lucado. Ka?da z tych lektur dostarcza?a nam

nowych pomys?w, zada? oraz inspiracji do zmian i skutecznego dzia?ania.

+ zdj?cia ok?adek 3 ksi??ekV. KTO SPRAWUJE NAD NAMI OPIEK? DUCHOW?

Ksi?dz Proboszcz i Duch ?wi?ty. Mieszkamy w tej parafii lub w najbli?szym

s?siedztwie i chcemy spotyka? si? przy parafii ?wi?tej Faustyny w Plewiskach.

Do??cz do nas Kreatywna Mamo ;-)