Get Adobe Flash player

Wa?niejsze wydarzenia

Historia Ko?cio?a
i wa?niejsze wydarzenia z historii Parafii pw. ?wi?tej Faustyny w Plewiskach


1982Ks. Proboszcz Jzef Szyd?owski z Komornik rozpoczyna starania o wybudowanie kaplicy i punktu katechetycznego w Plewiskach u zbiegu ulic Szkolnej i Polnej (dzi? Fabianowskiej). Projekt, cho? zatwierdzony przez Kuri? Metropolitaln? w Poznaniu nie mo?e zosta? zrealizowany


1988


Ponowne prby Ks. Szyd?owskiego postawienia, ju? tylko, budynku katechetycznego ( w znacznie skromniejszym wymiarze i w innej lokalizacji) tak?e nie doczeka?y si? realizacji


30 XI 1994Na zako?czenie Misji Mi?osierdzia Bo?ego prowadzonych w parafii komornickiej przez Ojca Jezuit? Zdzis?awa Pa?ubickiego z Kalisza, Ks. Proboszcz Jerzy Ka?mierczyk przywiz? z Krakowa relikwie B?ogos?awionej Siostry Faustyny do Komornik;


30 I 1995W ?wietlicy Remizy Stra?ackiej w Plewiskach odby?o si? zebranie wiejskie z udzia?em pana Wjta Mariana Walnego i pana architekta Stanis?awa Jureko, ktry przedstawi? projekt wst?pny ko?cio?a w Plewiskach.
Parafianie z Plewisk podj?li uchwa?? o przekazaniu parafii komornickiej 4150 m2. ziemi gromadzkiej za symboliczn? z?otwk?;


30 I 1996


Zosta? powo?any Spo?eczny Komitet Budowy Ko?cio?a;


25 VI 1996


Ks. Abp Metropolita Pozna?ski Juliusz Paetz nada? tytu? B?ogos?awionej Faustyny buduj?cemu si? ko?cio?owi w Plewiskach w parafii ?w. Andrzeja Ap. w Komornikach.


11 IV 1997


Wmurowanie pierwszej ceg?y, pochodz?cej z grobowca Siostry Faustyny;


5 X 1998Pierwszy odpust w buduj?cym si? ko?ciele (jeszcze bez dachu). W strugach ulewnego deszczu ks. proboszcz Jerzy Ka?mierczyk odprawi? Msz? ?w. a p?omienne s?owo Bo?e wyg?osi? ks. infu?at Antoni Wa?bi?ski Wikariusz Biskupi ds. instytutw ?ycia konsekrowanego;


16 IX 1999Dzie? po?wi?cenia i wmurowania Kamienia W?gielnego w Ko?ciele B?ogos?awionej Faustyny w Plewiskach. Uroczysto?ciom przewodniczy? Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Pozna?ski. Kamie? w?gielny wmurowany w ?cian? ko?cio?a pochodzi z przedwojennego pomnika Serca Jezusowego w Poznaniu i po?wi?cony przez Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w dniu 3 czerwca 1997 roku na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


30 IV 2000


Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II wynis? do godno?ci ?wi?tych Siostr? Faustyn? patronk? ko?cio?a w Plewiskach;.


10.IX 2000


Uroczysta Msza ?w. do?ynkowa Powiatu Pozna?skiego w roku Wielkiego Jubileuszu pod przewodnictwem J. Eks. ks. Bpa Grzegorza Balcerka z udzia?em delegacji wszystkich gmin powiatu;


26 VIII 2001


Podczas uroczystej Mszy ?w. mieszka?cy Plewisk po?egnali proboszcza z Komornik ks. kanonika Jerzego Ka?mierczyka, wyra?aj?c swoj? wdzi?czno?? za inicjatyw? i realizacj? budowy ko?cio?a;


28 VIII 2001


Ustanowienie parafii ?wi?tej Faustyny w Plewiskach i jej pierwszego proboszcza ks. Macieja Kuczm?. Uroczysto?ciom przewodniczy? Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Pozna?ski;


14 XII 2002


Pierwsza wizytacja kanoniczna Parafii, ktrej dokona? Jego Ekscelencja ks. bp. Marek J?draszewski;


17 IV 2003


Wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pa?skiej przewodniczy Jego Ekscelencja ks. bp. Zdzis?aw Fortuniak;


8 X 2003


Parafianie z Plewisk ( 80 rodzin) wysy?aj? Ojcu ?wi?temu Janowi Paw?owi II z okazji 25
lecia Pontyfikatu, ozdobny album z ?yczeniami i darem modlitwy;


2 XI 2003


Po?wi?cenie tablicy upami?tniaj?cej mieszka?cw Plewisk poleg?ych w czasie ostatnich wojen ?wiatowych;


23 XI 2003


Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek udzieli? po raz pierwszy w historii Parafii Sakramentu Bierzmowania;


20 VIII 2004


Notarialne przekazanie gruntu Parafii w Plewiskach, na ktrym stoi ko?ci?, przez parafi? w Komornikach;


8 XI 2004


Archidiecezjalna Komisja Budowlana zatwierdza projekt koncepcyjny Domu Parafialnego; rozpocz?cie prac nad projektem budowlanym;


26 XI 2004


Zako?czenie budowlanych prac wyko?czeniowych w zakrystii;


20 V 2005


Jego Ekscelencja ks. abp Stanis?aw G?decki po raz pierwszy przebywaj?cy w Plewiskach, udzieli? m?odzie?y Sakramentu Bierzmowania;


2-5 X 2005


W 100 lecie urodzin Patronki Triduum modlitewne i Odpust ku czci ?wi?tej Faustyny; rozpocz?cie w Parafii peregrynacji kopi obrazu kanonizacyjnego ?w. Faustyny;


13 IV 2006


Instalacja w prezbiterium d?bowego o?tarza sta?ego z mens? marmurow?
ufundowany przez rodzin? z Plewisk;


27 VIII 2006


Uroczysta Eucharystia dzi?kczynna za pi?? lat istnienia Parafii po??czona z parafialnymi do?ynkami;


4 X 2006


Po?wi?cenie nowych cyfrowych organw Opus
15, wyprodukowanych w pracowni holenderskiego koncernu JOHANNUS, ufundowanych przez Pa?stwo Teres? i W?odzimierza Wo?niakw;


5 X 2006


Uroczysto?ci odpustowe punktem kulminacyjnym obchodw pi?ciolecia Parafii. Przy licznym udziale zgromadzonych parafian i go?ci sumie odpustowej przewodniczy? ks. Pra?at Aleksy Stodolny;


16 X 2006


Starostwo Powiatowe w Poznaniu wydaje decyzj? zatwierdzaj?c? projekt budowlany Domu Parafialnego i udziela pozwolenia na budow?; Projekt powsta? w pracowni FORMA w Poznaniu, g?wnym projektantem Prezes Zarz?du Pan dr in?. arch. Jerzy Suchanek.


18 XII 2006


Zako?czenie budowlanych prac wyko?czeniowych chru, klatki schodowej i pomieszcze? pod wie??;


18 II 2007


Po?wi?cenie czternastu rze?b stacji Drogi Krzy?owej, wykonanych z drewna lipowego przez artyst? rze?biarza Mariana Glugla z Zakopanego i osadzonych na d?bowych herbach
ufundowane przez rodzin? z Plewisk;


3 i 6 III 2007

Druga wizytacja kanoniczna Parafii, ktrej dokona? Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek;


15 V 2007


Prace geodezyjne (M. Chmielowski), a nast?pnie wykopy (W. Degrski, W.M?czy?ski) i zalewanie fundamentw pod Dom Parafialny(Firma Ol
Bud z Komornik);


18 VIII 2007Zako?czenie prac budowlanych Domu Parafialnego na tzw. poziomie 0;


26 VIII 2007


Podczas uroczysto?ci do?ynkowych i dzi?kczynnych z okazji 6 rocznicy powstania Parafii, wmurowanie aktu erekcyjnego i po?wi?cenie fundamentw Domu Parafialnego, ktrego dokona? proboszcz Parafii;


16 IX 2007


Zako?czenie budowlanych prac wyko?czeniowych prezbiterium; m.in. nowe pancerne dwuskrzyd?owe tabernakulum;


3 X 2007


Zamontowanie prospektu organowego, ufundowanego przez Pa?stwo Teres? i W?odzimierza Wo?niakw;


25 XI 2007


W Uroczysto?? Chrystusa Krla Wszech?wiata, po?wi?cenie figur Pana Jezusa Mi?osiernego i ?w. Siostry Faustyny, b?d?cych zwie?czeniem prac dekoracyjnych prezbiterium. Figury w drewnie lipowym wykona? Marian Glugla z Zakopanego, glob ziemski metaloplastyka Krzysztof Janowicz z Konarzewa ufundowane przez rodzin? z Plewisk;


2 XII 2007

Po?wi?cenie dwch nowych konfesjona?w - ufundowane przez rodzin? z Plewisk;


31 III 2008

Wykonanie i monta? kompleksowej zabudowy meblowej w zakrystii;


1 VII 2008
parafi? w Plewiskach obejmuje nowy Proboszcz Ks. Roman Turo?;


8 XI 2008
Zako?czono prac? nad monta?em czterech witra?y w prezbiterium;

Rok 2009r

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

W styczniu odby?o si? spotkanie op?atkowe wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii.

Kol?da

Kol?dowali?my przez 29 dni ,przeszli?my 62 trasy kol?dowe, otwartych mieszka? zastali?my 923,zamkni?tych ok.500(wiele jeszcze niezamieszka?ych).

Luty

Parafialny Bal Karnawa?owy

W ostatki odby? si? w Remizie parafialny bal karnawa?owy na rzecz budowy Domu Parafialnego.

Marzec

Droga Krzy?owa

Przed ?wi?tami Wielkanocnymi ulicami naszej wsi przesz?a parafialna Droga Krzy?owa. Odby?y si? tak?e rekolekcje dla dzieci.

Stroje dla dru?yny pi?karskiej ministrantw

Sponsorem nowych strojw dla naszych ministrantw jest Apteka Fabianowska pani Kamila Wi?niewska, Plewiska ul.Mi?towa.Za ufundowanestroje sk?adamy z ministrantami serdeczne podzi?kowanie! Bg Zap?a? !

System monitoringu

Zosta? uruchomiony system monitoringu w liczbie 10 kamer. Zosta?y zainstalowane w ko?ciele, wok? ko?cio?a, na plac budowy i przy probostwie.Dzia?a rwnie? system przeciww?amaniowy.

Budowa Domu Parafialnego

Rozpocz?li?my prace przy budowie Domu Parafialnego.

Wykonanie chodnika

Serdecznie dzi?kuj? za wykonanie chodnika do ko?cio?a firmie : Waldemar M?czy?ski i jego parownikom oraz panu Andrzejowi Kaczmarek,Marinowi Kaczmarek ,Marianowi Nowak i Bernardowi Potrawiak ,a tak?e panu Adamowi Kurkowiak za zakup i przywz piasku. Bg Zap?a? !

Kwiecie?

Kropielnice

W kruchcie ko?cio?a zosta?y zamontowane kropielnice, ktre zosta?y wykonane i zamontowane przez pana S?awomira Przydanek.

Figura ?w. Antoniego

Zosta?a po?wi?cona figura ?w. Antoniego na Mszy ?w. w wielkanocny poniedzia?ek.

Modlitwa z kanonami Taize

W uroczysto?? ?w.Wojciecha Bpa i M.G?.Patrona Polski odby?y si? spotkania uczestnikw w Taize z innych parafii. Ogl?dali?my film i wys?uchali?my prelekcji.

Maj

Duszpasterstwo rodzin

W naszym ko?ciele spotkali?my si? z panem Jackiem Pulikowskim z Duszpasterstwa Rodzin.

Festyn Parafialny dla dzieci

31 maja odby? si? Festyn parafialny z okazji Dnia dziecka. Przy smacznych darmowych posi?kach bawili?my si? razem z naszymi pociechami. Zorganizowali?my du?o konkursw dla dzieci wraz z nagrodami. Wszyscy bawili si? dobrze !

Czerwiec

I Komunia ?wi?ta

Do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 47 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 129 dzieci.

?luby

Odnotowali?my 11 ?lubw.

Pogrzeby

Odby?o si? 18 pogrzebw.

Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? ju? kolejny raz koncert w ramach IV Oglnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

Pielgrzymka

W lipcu odby?a si? pielgrzymka do Lichenia.

Sierpie?

Brama gara?owa

Zosta?a zrobiona i zamontowana brama gara?owa przy probostwie.

Wrzesie?

Ornat

Ufundowany zosta? ornat przez Pana Wjta oraz Przewodnicz?cego Rady Gminy.

Pa?dziernik

Czuwanie modlitewne

W pa?dzierniku nasza parafia uczestniczy?a na czuwaniu modlitewnym w katedrze.

Pielgrzymka

Uczestniczyli?my razem z dzie?mi, ktre mia?y I Komuni? ?wi?t? w pielgrzymce do Sanktuarium MB Ucieczki Grzesznikw w Wieleniu.

Grudzie?

Festyn Miko?ajkowy

W dniu ?w.Miko?aja odby? si? Festyn Miko?ajkowy w sali wiejskiej Remiza.

Rok 2010

Stycze?

Modlitwa

Nowy 2010 rok rozpocz?li?my wsplnie z pielgrzymami z ca?ej Europy, ktrzy przybyli do Poznania na Europejskie Spotkanie M?odych Teze . By?o nocne czuwanie, ?piewy, modlitwy i ta?ce. Nawi?za?o si? wiele mi?dzynarodowych znajomo?ci.

Spotkanie op?atkowe

Spotkanie op?atkowe wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii; takie spotkanie odby?o si? rwnie? pod koniec grudnia. By?o ?amanie si? op?atkiem, ?yczenia i wsplne kol?dowanie.

Koncert

W naszym ko?ciele koncertowa?a Orkiestra Wojsk Lotniczych, ktra zachwyci?a naszych najm?odszych parafian.

Kulig

Wielkim prze?yciem dla wszystkich by? kulig, w ktrym wzi??o udzia? ok. 100 saneczek.

Zosta?o rwnie? zorganizowane ognisko, ktre ucieszy?o nas wszystkich.

Pomoc dla Haiti

W styczniu tak?e pomagali?my ofiarom trz?sienia ziemi na Haiti zbieraj?c ofiary i oddaj?c dla nich krew.

Bal karnawa?owy

Na zako?czenie karnawa?u bawili?my si? na parafialnym balu karnawa?owym.

Kol?da

Kol?d? przyj??o 1135 rodzin naszej par. Po sko?czonym kol?dowaniu , za zebrane ofiary sp?acili?my ca?kowicie dach na Domu Parafialnym.

Marzec

Maraton Biblijny

Po prze?ytych rekolekcjach wielkopostnych wzi?li?my udzia?, jako parafia w Maratonie Biblijnym. Buduj?ce by?o to jak wielu parafian zaanga?owa?o si? w czytanie Pisma ?w.

Turniej pi?ki no?nej

Zorganizowany zosta? dla ministrantw turniej pi?ki no?nej o puchar proboszcza Plewisk. Puchar zdobyli nasi ministranci.Brawo !

Droga Krzy?owa

Przed ?wi?tami Wielkanocnymi ulicami naszej wioski przesz?a parafialna Droga Krzy?owa.

Inwestycje

Wiosn? zosta? wybudowany wjazd, chodnik i parking przy ko?ciele od ul Fabianowskiej. Tam te? zosta?y zrobione odp?ywy deszczowe i kanalizacyjne. Zakupili?my te? ?awki i kosze na ?mieci oraz du?e donice-klomby. Wzd?u? p?otu zosta?y posadzone drzewka. Wszystko po to, by przy naszym ko?ciele by?o pi?knie, praktycznie i bezpiecznie.

Komunia ?wi?ta

W maju do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 68 dzieci.

Bierzmowanie

Do bierzmowania przyst?pi?o 37 osb (m?odzie?y) naszej parafii.

Chrzty

W naszej parafii odby?o si? 118 Chrztw.

Pogrzeby

Odby?o si? 12 pogrzebw.

?luby

Odby?o si? 18 ?lubw.

Czerwiec

W pierwsz? niedziel? czerwca odby? si? festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. By?o mnstwo dobrej zabawy, jedzenia i prezentw.

Koncert

W czerwcu odby? si? rwnie? w naszym ko?ciele koncert w ramachV Oglnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

Pielgrzymka

W lipcu byli?my z parafialn? pielgrzymk? na Mazurach a we wrze?niu w ?agiewnikach, Wieliczce i O?wi?cimiu.

Pomoc powodzianom

Pomagali?my powodzianom zbieraj?c ofiary ( 6 tys. z?. ) i zbo?e (9 ton). Pomagali?my tak?e potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii zbieraj?c dla nich ?ywno?? przed Wielkanoc? i Bo?ym Narodzeniem, oraz artyku?y szkolne dla dzieci przed rozpocz?ciem Roku Szkolnego. Sta?? pomoc? z Europejskiego Programu Pomocy PEAD obj?tych jest 24 rodziny naszej parafii.

Opieka duszpasterska

Sta?? opiek? duszpastersk? objazd chorych w pierwsze pi?tki - obj?tych jest kilkana?cie osb chorych i starszych naszej par.

Parking parafialny

Uda?o si? wydzier?awi? teren przy ul. Fabianowskiej i dzi?ki ofiarowanym p?ytom utworzy? tam dodatkowy parking parafialny.

Inwestycje

Na wi?ksze inwestycje wydali?my w tym roku jako parafia ok. 100 tys. z?. ( ?cianki dzia?owe, drzwi i okna, bramy gara?owe, parkingi, odp?ywy deszczowe i kanalizacyjne ).

Zegar ,Nagrzewnica

Do ko?cio?a zosta?a zakupiona nagrzewnica na olej opa?owy, ktr? w??czamy przed Mszami ?w. Dla naszej ?wi?tyni zosta? ofiarowany w darze pi?kny zegar od jednego parafianina.

Miko?ajki

W grudniu tradycyjnie bawili?my si? z dzie?mi na parafialnych Miko?ajkach.

Instalacja elektryczna

W Domu Parafialnym rozpocz??y si? prace przy instalacji elektrycznej.

Wikariusz ,Nadzwyczajni Szafarze

W tym roku dla naszej parafii zosta? przydzielony ks. Przemys?aw jako wikariusz do pomocy w niedziele, przyby?o nam te? dwch Nadzwyczajnych Szafarzy Naj?wi?tszego Sakramentu.

Rok 2011

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

Nowy rok 2011 rozpocz?li?my spotkaniem op?atkowym w Domu Kultury Remiza wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii. ?amali?my si? op?atkiem sk?adaj?c sobie wzajemnie ?yczenia oraz ?piewali?my kol?dy.

Msza ?wi?ta

Dodali?my dodatkow? Msz? ?w. recytowan? ,bez homilii w niedziele o godz. 13:15 dla wszystkich parafian ,szczeglnie dla rodzicw i opiekunw najm?odszych dzieci .

Balik Przebiera?cw

W Sali wiejskiej Remiza zorganizowali?my Balik Przebiera?cw dla naszych ma?ych parafian. Przy wspania?ej zabawie zbierali?my pieni?dze na pomoc dla p. Wojtka. Dzi?kuj? p. Alinie za zorganizowanie Baliku oraz wszystkim osobom ktre pomaga?y przy tak wspania?ym przedsi?wzi?ciu.

Parking parafialny

Przy ogromnej pracy nieocenionych panw rolnikw oddany zosta? do u?ytku parking parafialny przy ul. Fabianowskiej.

Marzec

Bierzmowanie

W naszej parafii odby?a si? uroczysto?? Bierzmowania .G?wnym celebransem by? Ks. Bp. Marek J?draszewski. Do bierzmowania przyst?pi?o 38 osb.

Kwiecie?

Czuwanie

Po Mszy ?w. wieczornej odby?o si? czuwanie z okazji 6 rocznicy ?mierci naszego Ojca ?w. Jana Paw?a II. Czuwanie poprowadzi?a nasza schola parafialna.

Kwiecie?

Parafialna Droga Krzy?owa

W kwietniu ulicami Szkoln?, Ogrodow? i Stawn? na plac przy Domu Kultury Remiza przesz?a Parafialna Droga Krzy?owa. We wsplnej drodze uczestniczy?o wielu naszych parafian .

Czuwanie

Przed beatyfikacj? Ojca ?w. Jana Paw?a II modlili?my si? na wieczornym czuwaniu.

Czuwanie poprowadzi? zesp? m?odzie?owy, zako?czyli?my nasze czuwanie Apelem Jasnogrskim pod Krzy?em Misyjnym.

Prace inwestycyjne

Zosta?a u?o?ona kostka przy Krzy?u misyjnym przez firm? p. Waldemara M?czy?skiego. Zosta? rwnie? odnowiony Krzy? .

Maj

Koncert

W maju w naszym ko?ciele odby? si? koncert ku czci Matki Boskiej w wykonaniu dzieci?cego trio .

Przy akompaniamencie harfy, akordeonu i skrzypiec, us?yszeli?my najpi?kniejsze utwory muzyczne po?wi?cone Maryi.

I Komunia ?wi?ta

Do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o w naszej parafii 70 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 145 dzieci.

?luby

W naszym ko?ciele odby?y si? 22 ?luby.

Pogrzeby

Po?egnali?my 10 naszych parafian.

Czerwiec

III Festyn Parafialny dla dzieci

W niedziele zorganizowali?my III Festyn Parafialny dla Dzieci. U?miechni?te i szcz??liwe buzie naszych pociech by?y dla nas wszystkich najpi?kniejszym podzi?kowaniem i nagrod? za w?o?ony trud, wysi?ek i ofiary.

Procesja Bo?ego Cia?a

Ulicami naszej wsi przesz?a procesja Bo?ego Cia?a .

Koncert

12 czerwca odby? si? w naszym ko?ciele co roczny ju? VI Oglnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Sierpie?

Do?ynki

28 sierpnia odby?a si? msza dzi?kczynna za zebrane plony.

Wrzesie?

X Pielgrzymka Parafialna.

We wrze?niu wyruszyli?my z Pielgrzymk? Parafialn? do ?agiewnik i Pragi.

Parafialne Jubileuszowe Misje ?wi?te

W naszym ko?ciele odby?y si? Parafialne Jubileuszowe Misje ?wi?te pod przewodnictwem Misjonarzy ?wi?tej Rodziny.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?wi?tej Faustyny

Dnia 5 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Ku Czci ?w. Faustyny naszej Patronki-Aposto?ki Mi?osierdzia Bo?ego. Na zako?czenie uroczystej Sumy odpustowej wykonany zosta? jeden z utworw Pop-ORATORIUM Mi?osierdzie Bo?e.

Odwiedziny

Go?cili?my ksi?dza z Ukrainy ,ktry g?osi? s?owo Bo?e i zbiera? ofiary na budow? tamtejszego ko?cio?a.

Listopad

Turniej Halowy Ministrantw o Puchar Proboszcz Plewisk.

W listopadzie odby? si? III Turniej Halowy. Zwyci?stwo zdobyli nasi ministranci!

?wi?teczny Jarmark Berlin

21 listopada pojechali?my z parafianami na jednodniowy wyjazd do Berlina na ?wi?teczny Jarmark Bo?onarodzeniowy. .Wolny czas sp?dzili?my na p?ywalni Tropical Islands.

?wi?to Niepodleg?o?ci koncert

Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci po wieczornej Mszy ?w. zagra? dla nas Kwintet Orkiestry Reprezentacji Si? Powietrznych Grandisso.Wys?uchali?my pie?ni patriotycznych i ojczy?nianych.

Grudzie?

Festyn Miko?ajkowy

W grudniu odby? si? w Domu Kultury Remiza Festyn Miko?ajkowy dla dzieci. By?o du?o rado?ci ,zabawy oraz niespodzianek.

Spotkanie Op?atkowe

22 Grudnia w Sali wiejskiej Remiza odby?o si? spotkanie op?atkowe wszystkich grup duszpasterskich.

Rok 2012

Stycze?

Rozpocz?li?my Nowy 2012 Rok od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii. By?o ?amanie si? op?atkiem, ?yczenia i wsplne kol?dowanie.

Koncert

W styczniu koncertowa?a w naszym ko?ciele Orkiestra Wojsk Lotniczych, graj?c pi?kne polskie kol?dy.

Marzec

Wizytacja

W marcu odby?a si? wizytacja duszpasterska ks. Bpa Zdzis?awa Fortuniaka.

Bierzmowanie

W marcu do sakramentu bierzmowania przyst?pi?o 48 osb m?odzie?y naszej parafii.

I Komunia ?wi?ta

W maju do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 80 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 155 dzieci.

?luby

Odnotowali?my 14 ?lubw.

Pogrzeby

Odby?o si? 15 pogrzebw.

Czerwiec

W pierwsz? niedziel? czerwca odby? si? festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. By?o mnstwo dobrej zabawy i jedzenia .

Koncert

W czerwcu odby? si? w naszym ko?ciele koncert w ramach VI Oglnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

Pielgrzymka

W lipcu byli?my z parafialn? pielgrzymk? w Bieszczadach, we Lwowie na Ukrainie, na S?owacji a tak?e w Koma?czy, Cz?stochowie i Wadowicach a we wrze?niu w ?agiewnikach, Krakowie i Zakopanem.

Turnieje pi?ki no?nej

Nasi ministranci brali udzia? w kilku turniejach pi?ki no?nej zdobywaj?c puchary za I miejsca. Wygrali archidiecezjalne eliminacje mistrzostw Polski, a w fina?ach w Cz?stochowie zaj?li 9 miejsce na 45 zespo?w z ca?ego kraju. Wygrali te? eliminacje organizowane przez Misjonarzy i zaj?li 2 miejsce w finale oglnopolskim. Dla ministrantw i zespo?u m?odzie?owego parafia wynajmuje sal? sportow? w naszej szkole.

Sierpie?

Wikariusz

Od 25 sierpnia 2012r. zosta? skierowany do naszej parafii jako wikariusz ks. Szymon Nowicki, ktry jest te? Duszpasterzem Sportowcw Archidiecezji Pozna?skiej. Od tego dnia zamieszkali?my w cz??ci wikariuszowskiej Domu Parafialnego.

Nowe biuro parafialne

Razem z proboszczem zosta?o przeniesione biuro parafialne

Pomieszczenie dla Caritas Parafialna

Caritas Parafialna otrzyma?a swoje pomieszczenie magazynowo-biurowe.

Salka parafialna

Cho? jeszcze nie ca?kowicie wyko?czona zosta?a uruchomiona salka parafialna. Spotykaj? si? w niej : chr, ministranci, ich rodzice, m?odzie?, kandydaci do bierzmowania.

Wyjazdy

Zorganizowali?my spotkania i wyjazdy integracyjne dla ministrantw i m?odzie?y .Odwiedzili?my Katedr? ,Far?. Bawili?my si? na kr?glach oraz ?y?wach.

Pomoc

Pomagali?my tak?e potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii zbieraj?c dla nich ?ywno?? przed Wielkanoc? i Bo?ym Narodzeniem, oraz artyku?y szkolne dla dzieci przed rozpocz?ciem Roku Szkolnego. Sta?? pomoc? z Europejskiego Programu Pomocy PEAD obj?tych jest 25 rodziny naszej parafii. Caritas parafialna wyda?a w mijaj?cym roku 2329 kg ?ywno?ci o warto?ci 6949 z?. rozda?a sporo darowanej odzie?y i kilka mebli oraz sfinansowa?a pobyt 4 dzieci na letnich koloniach w Ko?obrzegu i 1 dziecka w Czarnej.

Opieka duszpasterska

Sta?? opiek? duszpastersk? objazd chorych w pierwsze pi?tki - obj?tych jest kilkana?cie osb chorych i starszych naszej par.

Wrzesie?

Do?ynki

1 wrze?nia odby?a si? Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnikw i ich rodzin.

Misje Parafialne Odpust

Na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika prze?ywali?my odnowienie jubileuszowych misji parafialnych ,ktre by?y pami?tk? zesz?orocznych Misji Jubileuszowych. Kazania g?osili Misjonarze ?w. Rodziny.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?w. Faustyny

W pa?dzierniku odby? si? Odpust Parafialny Ku Czci ?w. Faustyny. Uczcili?my relikwi? naszej ?w. Patronki. Zako?czyli?my uroczysto?? naszym zwyczajem obdarowuj?c naszych parafian Serduszkiem Faustyny odpustowym ciastkiem. Ten dzie? odpustu by? przede wszystkim dniem duchowego ?wi?ta naszej wsplnoty.

Rekolekcje

Matki R?a?cowe i panie z Caritas wyje?d?aj? regularnie na rekolekcje.

Inwestycje

Na wi?ksze inwestycje wydali?my w tym roku jako parafia ponad 150 tys. z?. Mamy te? ok. 130 tys. z?. d?ugu.

Prace w domu parafialnym

W domu parafialnym zosta?y wyko?czone dwa mieszkania dwupokojowe z ?azienkami, korytarz, kuchenka, klatka schodowa, drugi korytarz i biuro parafialne.

Zosta? zamontowany piec gazowy i instalacja grzewcza. Strefa mieszkalna i salki zosta?y ocieplone. Zosta?y zamontowane rynny i zrobione odp?ywy deszczowe oraz chodniki. Przy posesji nawieziono ziemi? i podniesiono teren oraz zagrodzono. Ca?o?? zosta?a uporz?dkowana.

Ofiary z dobrego serca

Dla parafii otrzymali?my w prezencie podstaw? pod msza?, krzes?a dla nowo?e?cw i dwa nowe kl?czniki oraz du?e szlachetne drzewo. Matki R?a?cowe zamwi?y i zakupi?y now? chor?giew z wizerunkiem MB Bolesnej. Dzi?ki ?yczliwo?ci w?adz naszej gminy , przy budowie parkingu szkolnego zrobiono te? miejsca parkingowe na ziemi parafialnej, co s?u?y wszystkim przyje?d?aj?cym do szko?y i do ko?cio?a.

Uroczysto?? Chrystusa Krla Wszech?wiata

25 listopada obchodzili?my uroczysto?? Chrystusa Krla Wszech?wiata, panuj?cego w niebie i na ziemi. To rwnie? ?wi?to patronalne Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y i Akcji Katolickiej.


Listopad

W listopadzie odby?o si? pasowanie Ministrantw.

Grudzie?

W grudniu tradycyjnie bawili?my si? z dzie?mi na parafialnych Miko?ajkach.

Rok 2013

Stycze?

W naszej tradycji rozpocz?li?my nowy 2013r. spotkaniem op?atkowym w Domu Kultury Remiza wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii. ?amali?my si? op?atkiem sk?adaj?c sobie wzajemnie ?yczenia oraz ?piewali?my kol?dy.

Koncert

W naszym ko?ciele s?uchali?my kol?d w pi?knym wykonaniu naszego Parafialnego Zespo?u M?odzie?owego.

Kol?da

Kol?dowali?my wsplnie z Ks. Wikariuszem i oo. Misjonarzami ?wi?tej Rodziny, ktrzy pomagaj? naszej parafii. Kol?dowali?my 31 dni .Przeszli?my 92 trasy kol?dowe byli?my w 1454 mieszkaniach ,spotkali?my 4175 parafian.

Luty

Pomoc Adwokacka

Wprowadzili?my darmowy dy?ur adwokata w zakresie udzielania darmowych porad prawnych dla naszych parafian.

Rekolekcje parafialne

Odbyli?my Rekolekcje Parafialne .Poprowadzi? je wybitny pozna?ski biblista ks.Prof. Janusz Nawrot .

Turniej pi?ki no?nej

W hali GOSiRu w Komornikach w turnieju pi?ki no?nej nasi Ministranci walczyli dzielnie w Mistrzostwach Archidiecezji .

Karnawa?owa zabawa parafialna

Zabawa karnawa?owa odby?a si? w Domu Kultury Remiza .

Marzec

Wycieczka

Razem z ks.Szymonem odwiedzili?my miejsce urodzenia naszej Patronki ?w. Faustyny, udali?my si? rwnie? do Aquaparku w Uniejowie.

Droga Krzy?owa

Ulicami Szkoln?, Ogrodow? i Stawn? przesz?a Droga Krzy?owa ko?cz?c na placu Domu Kultury .

Triduum Paschalne

Mogli?my prze?ywa? Triduum Paschalne, w czasie ktrego wspominali?my m?k?, ?mier? i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatni? Wieczerz?, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kap?a?stwa s?u?ebnego. Wielki Pi?tek to Dzie? Krzy?a - odprawiana jest Liturgia M?ki Pa?skiej. Wielka Sobota to dzie? ciszy i oczekiwania. Wielkanoc - Noc Zmartwychwstania Pa?skiego rozpoczyna si? ju? w sobot?, po zachodzie s?o?ca.

Bierzmowanie

W naszej parafii odby?a si? uroczysto?? Bierzmowania .G?wnym celebransem by? Ks. Bp. Grzegorz Balcerek. Do bierzmowania przyst?pi?o 30 osb- m?odzie? naszej parafii.

Kwiecie?

Ministranci

Pasowali?my nowych ministrantw w naszej parafii.

Maj

Jubileusz

22 maja w Katedrze odby? si? Jubileusz 25 rocznicy ?wi?ce? kap?a?skich. W?rd jubilatw by? nasz ks. Proboszcz Roman Turo?.

Bo?e Cia?o

Po Mszy ?wi?tej o godz. 10:00 przesz?a procesja z Naj?wi?tszym Sakramentem ulicami Fabianowsk?, Kolejow?, Grunwaldzk? i Szkoln?. Udzia? we wsplnej modlitwie i drodze wzi?li : poczty sztandarowe, dziewcz?ta nios?ce figur? Matki Bo?ej Fatimskiej ,ch?opcy nios?cy relikwi? ?w. Faustyny, Matki R?a?cowe, dziewczynki sypi?ce kwiatki i parafianie.

I Komunia ?wi?ta

W maju do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 40 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 186 dzieci.

?luby

Odnotowali?my 13 ?lubw.

Pogrzeby

Odby?o si? 25 pogrzebw.

Czerwiec

Akademickie Ko?o Misjologiczne

Go?cili?my w naszej parafii studentw z Akademickiego Ko?a Misjologicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci opowiadali o swoim zaanga?owaniu w dzie?o misyjne Ko?cio?a, rozprowadzali rwnie? cegie?ki na uczestnictwo w misji w sieroci?cu na Grze Oliwnej w Jerozolimie.

Godzina Adoracji

Z nasz? parafi? zostali?my zaproszeni do Katedry na Godzin? Adoracji.

Koncert

16 czerwca odby? si? w naszym ko?ciele VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Pielgrzymka

W lipcu zorganizowali?my pielgrzymk? parafialn? do Sanktuarium M.B. w Lourdes,zwiedzaj?c rwnie? Genew? i Pary?.

M?odzie? naszej parafii uczestniczy?a z ks. Wikariuszem Szymonem Nowickim w ?wiatowych Dniach M?odzie?y w Rio de Janeiro w Brazylii.

Sierpie?

Pielgrzymka

Udali?my si? na jednodniow? Pielgrzymk? do Sanktuarium M.B. w Licheniu.

Wrzesie?

Do?ynki

1 wrze?nia odby?a si? Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnikw i ich rodzin.

Archidiecezjalny Dzie? M?odzie?y

21 wrze?nia w Farze na ul.Go??biej w Poznaniu uczestniczyli?my w Archidiecezjalnym Dniu M?odzie?y.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?w.Faustyny naszej Patronki

5 pa?dziernika jak co roku odby? si? w naszej parafii Odpust Ku Czci ?w. Faustyny naszej Patronki-Aposto?ki Mi?osierdzia Bo?ego przy udziale naszych parafian. Po Mszy ?wi?tej przesz?a Procesja Eucharystyczna wok? ko?cio?a. Wychodz?c po uroczysto?ci ka?dy jak to jest naszym zwyczajem otrzyma? odpustowe ciastko Serduszko Faustyny.

Koncert

19 pa?dziernika odby? si? w Domu Kultury Remiza koncert naszego M?odzie?owego Zespo?u Parafialnego pt. Muzyczna podr? w czasie.

Listopad

Pielgrzymka

W listopadzie udali?my si? z pielgrzymk? do Sanktuarium Matki Bo?ej w Cz?stochowie.

?wi?to Niepodleg?o?ci

W niedziele 10 listopada na Mszy ?wi?tej z?o?yli?my kwiaty pod tablic? upami?tniaj?c? naszych parafian poleg?ych w czasie I i II Wojny ?wiatowej.

Grudzie?

Festyn Miko?ajkowy

W Sali wiejskiej Remiza jak co roku odby? si? Festyn Miko?ajkowy dla naszych ma?ych parafian. U?miechy dzieci by?y dowodem dobrej wsplnej zabawy.

2014r.

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

Co rocznie spotkali?my si? w nowym roku na spotkaniu op?atkowym ze wszystkimi grupami duszpasterskimi naszej parafii :?ywy R?aniec, Caritas, Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, Chr,Zesp? m?odzie?owy i dzieci?cy, Ministranci, Kreatywne Matki. Dziel?c si? op?atkiem i sk?adaj?c sobie ?yczenia s?uchali?my pi?knych kol?d.

Balik Przebiera?cw

W sali wiejskiej Remiza odby? si? Balik Przebiera?cw dla naszych ma?ych parafian. Podziwiali?my pi?kne przebrania dzieci i uczestniczyli?my w radosnej zabawie.

Kol?da

Kol?dowali?my wsplnie z ks. Wikariuszem Szymonem i oo. Misjonarzami ?w. Rodziny. Po raz pierwszy kol?dowa? z nami Rektor Domu na Ma?oszy?skiej ks. Stanis?aw. Kol?dowali?my 36 dni. Przeszli?my 100 tras kol?dowych, byli?my w 1561 mieszkaniach, spotkali?my 5303 parafian.

Marzec

Kazanie pasyjne

W ka?d? niedziele Wielkiego Postu odby?y si? Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym, ktre wyg?asza? ks. Prof. Janusz Nawrot wybitny pozna?ski biblista.

Rekolekcje Parafialne

W naszej parafii odby?y si? Rekolekcje Parafialne, ktre poprowadzi? ks. Adam Prozorowski, proboszcz z Tarnowa Podgrnego. Tematem wiod?cym Rekolekcji by?o has?o Roku Ko?cielnego: Wierz? w Syna Bo?ego.

Parafialna Zabawa Karnawa?owa

Parafialna zabawa karnawa?owa odby?a si? w Ostatki w Domu Kultury Remiza. Dochd z zabawy zosta? przeznaczony na sp?at? zad?u?enia.

Kwiecie?

9 rocznica ?mierci b?. Jana Paw?a II

2 kwietnia w ramach obchodw 9 rocznicy ?mierci b?. Jana Paw?a II po apelu czuwali?my ,modl?c si? w godzinie ?mierci na nowo powsta?ym skwerem przed ko?cio?em.

Arturo Mari

3 kwietnia odwiedzi? nas osobisty fotograf b?. Jana Paw?a II Arturo Mari. Uczestniczyli?my w niezwykle ciekawym wydarzeniu.

Bierzmowanie

W naszej parafii odby?a si? uroczysto?? Bierzmowania .G?wnym celebransem by? Ks. Damian Bryl Do bierzmowania przyst?pi?o 30 osb-m?odzie?y.

Droga Krzy?owa

Ja jestem Bogiem, stworzenie. Chod? za Mn?, id?c Moimi Stacjami Drogi Krzy?owej. Pragnij tylko Mnie przy ka?dej Stacji, Ja bowiem jestem na ka?dej z Nich. Nios?c Krzy? uczestniczyli?my w Parafialnej Drodze Krzy?owej.

Odnowienie wie?y i fasady ko?cio?a

Dzi?ki niezwyk?emu zaanga?owaniu panom Patrykowi, Sebastianowi, Krzysztofowi i Robertowi -naszym stra?akom oraz panu Mariuszowi ktry udost?pni? podno?nik zosta?a pomalowana wie?a i fasada ko?cio?a.

Maj

I Komunia ?wi?ta

Do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o w naszej parafii 53 dzieci. Odby?a si? rwnie? I Komunia wczesna

5 i 6 letnich dzieci.

Chrzty

Ochrzczono 186 dzieci.

?luby

W naszym ko?ciele ?lubowa?o przyrzeczenie ma??e?skie 12 par.

Pogrzeby

Po?egnali?my w naszej parafii 27 parafian.

Odnowienie kaplicy Matki Bo?ej

Dzi?ki zaanga?owaniu naszej grupy m?odzie?y Miko?aja, Joanny, Artura i Stanis?awa zosta?a pomalowana kaplica Matki Bo?ej .

Pomnik ?w. Jana Paw?a II

23 maja Ks. Arcybiskup Stanis?aw G?decki Metropolita Pozna?ski ods?oni? i po?wi?ci? pomnik b?.?w.Jana Paw?a II przed naszym ko?cio?em.

Czerwiec

Koncert

Jak co roku odby? si? koncert w ramach IX Oglnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Bo?e Cia?o

Ulicami naszej parafii przesz?a procesja Bo?ego Cia?a.

Sierpie?

O?tarz w kaplicy Matki Bo?ej

Zosta? ufundowany nowy o?tarz do kaplicy Matki Bo?ej ,ktry nawi?zuje stylowo do o?tarza g?wnego w naszym ko?ciele.

Obraz ?w. Judy Tadeusza

Zosta? ufundowany obraz ?w. Judy Tadeusza, ktry znany jest jako niezwykle skuteczny or?downik w sprawach po ludzku beznadziejnych.

Ks. Wikariusz

Po?egnali?my Ks. Wikariusza Szymona Nowickiego ktry otrzyma? nominacj? na wikariusza parafii pw. ?wi?tego Krzy?a w Szamotu?ach.

Do?ynki

31 sierpnia odby?a si? Msza ?w. Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnikw i ich rodzin. Po Mszy ?w. panie gospodynie pocz?stowa?y naszych parafian pysznymi ciastami.

Nowy Ks. Wikariusz

31 sierpnia powitali?my w naszej parafii Ks. Rafa?a Grochowiaka nowego wikariusza.

Wrzesie?

Pielgrzymka

We wrze?niu wyruszyli?my z XIV Pielgrzymk? Parafialn? do Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego. Odwiedzili?my rwnie? ?agiewniki,Szczyrk i Wadowice. Zwiedzili?my dom rodzinny ?w. Jana Paw?a II oraz Ma?? P?tl? Beskidzk?.

Pa?dziernik

Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki

5 pa?dziernika jak co roku odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Na zako?czenie Mszy ?w.przesz?a procesja Eucharystyczna wok? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.

Listopad

Nowa parafia

W dniu 30 listopada na mocy dekretu i mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego zosta?a erygowana parafia pod wezwaniem b?ogos?awionego Jerzego Popie?uszki w Plewiskach Proboszczem parafii zosta? mianowany ks.Rafa? Grochowiak.

Zmiana granic parafii

W dniu 30 listopada na mocy dekretu zosta?y zmienione granice parafii pw. ?w.Andrzeja Boboli w Poznaniu i naszej parafii pw. ?w.Faustyny w Plewiskach.Do parafii zosta?y w??czone ulice: Krzeszowicka,Fabianowska od 167 do 190,Graniczna,Po?udniowa od 53 do ko?ca,S?oneczna,Spokojna,Trzebi?ska,Zak?adowa.

Wolontariusze

W naszym ko?ciele go?cili?my m?odych wolontariuszy misyjnych ktrzy wyruszyli do Kamerunu,by pomc najbardziej potrzebuj?cym.

Rok 2015Stycze?

Nowy rok rozpocz?li?my od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii .Spotkanie odby?o si? w Domu Kultury Remiza. Przy pi?knych kol?dach ,dziel?c si? op?atkiem sk?adali?my sobie ?yczenia.Kol?da

Odwiedzili?my z wizyt? duszpastersk? naszych parafian, ktrzy sobie tego ?yczyli. By?a wsplna modlitwa,po?wi?cenie mieszkania i b?ogos?awie?stwo oraz rozmowa. Kol?d? przyj??o ok.1000 rodzin naszej parafii,ktra zosta?a umniejszona o teren przydzielony do nowej parafii pw. B?. Jerzego Popie?uszko.LutyGorzkie ?ale

W lutym i marcu odby?y si? Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym ,ktre g?osi? ks. Dariusz Mazur -Ojciec Duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.MarzecRekolekcje Parafialne

W naszej parafii odby?y si? Rekolekcje Parafialne, ktre poprowadzi? ks. dr. Wojciech Mueller, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Wo?nego.Pomoc Psychologiczna

Zorganizowali?my bezp?atne porady psychologiczne dla naszych parafian.Kustodia

Rodzina naszej parafii ufundowa?a now? kustodi? na du?? hosti? do przechowywania Naj?wi?tszego Sakramentu w tabernakulum. B?dziemy jej rwnie? u?ywa? jako ma?? monstrancj? na niektre nabo?e?stwa.

Droga Krzy?owa

Pierwszy raz odby?a si? Mi?dzy- Parafialna Droga Krzy?owa ktra prowadzi?a nas do miejsca budowy kaplicy b?. Jerzego Popie?uszko .Rozpocz??a si? na placu przy Remizie nios?c Krzy? przeszli?my ulicami Stawna,Ogrodow?, Kolejow? i Zielarsk?.Triduum Paschalne

Brali?my udzia? w obrz?dach Triduum Paschalnego. Adoracj? poprowadzi? nasz Zesp? M?odzie?owy. Dzi?ki naszym parafianom zosta?y zbudowane i przygotowane kaplice adoracji, ufundowane pi?kne kwiaty, ktrymi zosta? udekorowany oraz posprz?tany ko?ci? .


Kwiecie?

?awki

17 kwietnia zosta?y przywiezione ?awki u?ywane w dobrym stanie z ko?cio?a w Kruszewie do naszego ko?cio?a. Zast?pi?y one siedzenia kinowe, ktre zosta?y rozdane. Demonta? i zamontowanie ?awek by?y mo?liwe dzi?ki panom, ktrzy zg?osili si? do pomocy oraz panu, ktry traktorem umo?liwi? transport.

Tymczasowa Kaplica

Po podziale parafii 25 kwietnia ks. Arcybiskup Stanis?aw G?decki odprawi? Msz? ?w. w tymczasowej kaplicy b?. Jerzego Popie?uszko na osiedlu Zielarskim ,oraz po?wi?ci? krzy? i plac pod budow?. Od tego czasu s? odprawiane regularnie Msze ?wi?te.Grupa Ewangelizacyjna

Go?cili?my w naszej parafii Grup? Ewangelizacyjn?. Po Mszy ?wi?tej wieczornej obejrzeli?my film Ja Jestem nast?pnie uczestniczyli?my w modlitwie. Jest to wyj?tkowy film o Jezusie Chrystusie w pe?ni i prawdziwie obecnym w Eucharystii. Zdj?cia do tego filmu by?y robione na 5 kontynentach.

MajBierzmowanie

W maju ks.bp.Zdzis?aw Fortuniak udzieli? sakramentu bierzmowania 41 kandydatom spo?rd m?odzie?y naszej parafii.I Komunia ?wi?ta

Do Pierwszej Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 98 dzieci,w tym 6 do wczesnej Pierwszej Komunii ?wi?tej.Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 149 dzieci.?luby

Przysi?g? ma??e?sk? wypowiedzia?o 18 ma??e?stw.Pogrzeby

Po?egnali?my 24 naszych parafian.Wsplnota Przymierza Mi?osierdzia

W naszym ko?ciele m?odzie? ze wsplnoty Przymierza Mi?osierdzia dzieli?a si? swoim do?wiadczeniem misyjnym,zbieraj?c ?rodki na kolejny wyjazd na misje do Ugandy.CzerwiecWizyta Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Trzeci ?wiat i My

Go?cili?my przedstawicieli Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Trzeci ?wiat i My.Zajmuje si? ono pomoc? dla ubogich krajw z Po?udnia. Przedstawiciele zapoznali nas ze swoj? dzia?alno?ci? .W my?l ?w. Jana Paw?a II Nie mo?emy by? szcz??liwi inaczej,jak tylko wszyscy razem ,nigdy za? jedni kosztem drugichBo?e Cia?o

Po Mszy ?wi?tej w procesji Bo?ego Cia?a ulicami wsi przesz?y wsplnie dwie nasze Parafie .O?tarze przygotowa?y kobiety,m??czy?ni,m?odzie? oraz ministranci z rodzicami.Koncert

W niedziele jak co roku odby? si? X Oglnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.Sierpie?

Pielgrzymka

W sierpniu z okazji 110 rocznicy urodzin ?w. Faustyny zorganizowali?my pielgrzymk? do miejsca narodzin i chrztu naszej ?w. Patronki.Po wizycie w G?ogowcu i ?widnicach Warckich odwiedzili?my rwnie? Sanktuarium w Licheniu.Plac Zabaw

W sierpniu zosta? po?wi?cony nowy plac zabaw dla dzieci przy ulicy Szkolnej .Plac ten wygrali w konkursie nasi mieszka?cy.Wizyta Misjonarzy Oblatw

Go?cili?my w naszym ko?ciele Misjonarzy Oblatw Maryi Niepokalanej ktrzy g?osili kazania i rozprowadzali kalendarze na 2016 rok.Do?ynki

W sierpniu odprawiona zosta?a Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnikw i ich rodzin.Wrzesie?Pielgrzymka

Z Pielgrzymk? parafialn? odwiedzili?my Sanktuarium w ?agiewnikach,zwiedzili?my Krakw oraz Cz?stochow?.Po?wi?cenie figury ?w. Micha?a Archanio?a

W ?wi?to ?w. Archanio?w Micha?a, Gabriela, Rafa?a na mszy ?wi?tej zosta?a po?wi?cona figura ?w. Micha?a Archanio?a, ktra zosta?a ofiarowana naszej parafii.

Pa?dziernikObraz ?w. Jzefa

W pa?dzierniku go?cili?my obraz ?w. Jzefa ,ktry peregrynuje po naszej Archidiecezji. Powitali?my obraz przy naszym ko?ciele uroczy?cie go wprowadzaj?c. Odmwili?my wsplnie r?aniec i zako?czyli?my Apelem Jasnogrskim. W uroczysto?ciach pomagali stra?acy w asy?cie samochodu -kaplicy,s?u?ba liturgiczna,poczty sztandarowe,chr,zesp? dzieci?cy,osoby nios?ce figur? M.B Fatimskiej i relikwie ?w. Faustyny ,dziewczynki sypi?ce kwiatki.Odpust Parafialny ku czci ?wi?tej Faustyny naszej Patronki

4 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Na zako?czenie Mszy ?w. przesz?a procesja Eucharystyczna wok? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.ListopadWarsztaty

Klub Kreatywnych Matek zorganizowa? bezp?atne rodzinne warsztaty w salce na plebanii dla naszych parafian pod has?em Moja przygoda z szyciem i ?wi?teczne przygotowania.

Dzie? Niepodleg?o?ci

Nasz parafialny Chr po Mszy ?wi?tej wykona? koncert po?wi?cony obchodom rocznicy Dnia Niepodleg?o?ci.Inwestycje i ofiary

W prezencie dla ko?cio?a otrzymali?my now? poz?acan? monstrancj? oraz kustodi? do przechowywania Naj?wi?tszego Sakramentu. Poprzedni? podarowali?my nowej parafii .Zosta?y rwnie? zamontowane dodatkowe nowe kolumny nag?o?nieniowe firmy Rduch 10 szt. oraz nowy wzmacniacz 400 watowy ,poprzedni rwnie? zosta? ofiarowany dla nowej parafii.. Dodatkowo 4 mikrofony bezprzewodowe z nadajnikami.
Pomoc

Pomagali?my naszym potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii zbieraj?c dla nich ?ywno?? przed Wielkanoc? i Bo?ym Narodzeniem, oraz artyku?y szkolne przed rozpocz?ciem nowego roku szkolnego. Brali?my udzia? w akcji pomocy dla Nepalu ,akcji Opatrunek na ratunek.Pomagali?my zebra? pieni?dze na bardzo drogie leki dla Mateusza chorego na nowotwr z?o?liwy mi??nia pod ?opatkowego. Zbierali?my tak?e p?ody rolne i ogrodowe dla sistr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, ktre modl? si? za wszystkich naszych parafian.Rok 2016

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

Nowy rok tradycyjnie rozpocz?li?my od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii .By?y ?yczenia,wsplne ?amanie si? op?atkiem ,kawa,ciasto oraz ?piewanie kol?d

Jase?ka

6 stycznia w naszym ko?ciele odby?y si? Jase?kazagrane przez naszych ma?ych parafian.

Koncert

W naszym ko?ciele go?ci? chr Has?o z Poznania,ktry ?piewa? najpi?kniejsze kol?dy.

Kol?da

W tym roku odwiedzili?my z wizyt? duszpastersk? naszych parafian ,ktrzy sobie tego ?yczyli. By?a wsplna modlitwa,po?wi?cenie mieszkania,b?ogos?awie?stwo oraz ?yczliwa rozmowa.Kol?d? przyj??o 1040 rodzin naszej parafii.

Marzec

Droga Krzy?owa

Ulicami naszej parafii przesz?a mi?dzy-parafialna Droga Krzy?owa. Razem z ks. Proboszczem Rafa?em Grochowiakiem i wszystkimi parafianami uczestnicz?cymi rozpocz?li?my drog? nios?c Krzy? od kaplicy b? .Jerzego Popie?uszko ko?cz?c na placu przy Domu Kultury Remiza.

Rekolekcje

W naszej parafii uczestniczyli?my w jednodniowych rekolekcjach Mj Anio? i ja...czyli jak zaprzyja?ni? si? ze swoim Anio?em Str?emRekolekcje prowadzi?a Siostra Katarzyna ze zgromadzenia Sistr od Anio?w.

Bierzmowanie

W uroczysto?? ?w. Jzefa Oblubie?ca w naszej parafii odby?o si? Bierzmowanie. Szafarzem sakramentu by? ks. bp. Zdzis?aw Fortuniak ,ktry udzieli? sakramentu bierzmowania 25 kandydatom spo?rd m?odzie?y .Wigilia Paschalna

W naszym ko?ciele podczas Triduum Paschalnego odby?a si? liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pa?skiego,ktra stanowi integraln? i najwa?niejsz? jego cz??? , dorocznej uroczysto?ci, w czasie ktrej celebrujemy Misterium paschalne.Kwiecie?

Koncert

Z okazji ?wi?ta Mi?osierdzia odby? si? w naszym ko?ciele koncert Muzykw Orkiestry Polskiego Radia Amadeus.

Maj

Obraz ?w. Jzefa

Dla naszego ko?cio?a zosta? ufundowany obraz ?w. Jzefa. Fundatork? jest nasza najstarsza parafianka pani Regina Gw?d?. Pani Regina lat 95 zawar?a zwi?zek ma??e?ski w
1940 roku w?a?nie przed tym obrazem w Sanktuarium w Kaliszu i funduje obraz w podzi?kowaniu za wszystkie ?aski otrzymane od Pana Boga. Obraz na wzr obrazu z Sanktuarium ?w. Jzefa w Kaliszu namalowa? artysta malarz Andrzej Hamera, rwnie? nasz parafianin. Uroczyste po?wi?cenie obrazu odby?o si? 5 maja 2016r. w Kaliszu, gdzie udali?my si? z pielgrzymk? .

Nabo?e?stwo Fatimskie

W maju uczestniczyli?my w Nabo?e?stwie Fatimskim.

I Komunia ?wi?ta

Do I komunii ?wi?tej w naszej parafii przyst?pi?o 112 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 166 dzieci.

?luby


Przysi?g? ma??e?sk? zawar?o 18 ma??e?stw.Pogrzeby


Po?egnali?my 19 naszych parafian.

Czerwiec

Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? koncert w ramach XI Oglnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej .

Przymierze Mi?osierdzia

W naszej parafii go?cili?my grup? misyjn? Przymierze Mi?osierdzia.Grupa ta opowiada?a o celach swoich misji a po Mszach ?wi?tych zbiera?a ofiary na wyjazd na misje.

Lipiec

Katechezy przedma??e?skie

W lipcu w naszym ko?ciele odby? si? cykl katechez przedma??e?skich .Podczas prelekcji zosta?y omwione najistotniejsze zagadnienia ?ycia ma??e?skiego.

Sierpie?

Do?ynki

27 sierpnia na Mszy ?wi?tej Do?ynkowej dzi?kowali?my za zebrane plony i modlili?my si? w intencji rolnikw i ich rodzin.Pa?dziernikRekolekcje o Mi?osierdziu Bo?ym

W niedziel? 2 pa?dziernika rozpocz?li?my Rekolekcje o Mi?osierdziu Bo?ym, jako przygotowanie do odpustu parafialnego. Rekolekcje wyg?osi? ks. Grzegorz M?czka z diec. Kaliskiej. Po wieczornej Mszy ?wi?tej odmwili?my wspln? modlitw? wielbienia. Modlitwie towarzyszy? zesp? muzyczny z Kalisza.Odpust Parafialny ku czci ?wi?tej Faustyny naszej Patronki

5 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Msz? celebrowa? ks. Grzegorz M?czka .Na zako?czenie Mszy ?w. przesz?a procesja Eucharystyczna wok? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.
PielgrzymkaPrzemierzaj?c Ziemi? ?wi?t? w?drowali?my ?ladami Jezusa. Stali?my w Betlejemskiej Grocie Narodzenia,chodzili?my ,p?ywali?my i je?dzili?my tam gdzie On przebywa? przez ca?e swoje ?ycie, w trakcie jego nauki w Galilei i w Jerozolimie. Odprawili?my Drog? Krzy?ow? .W wodach Jordanu odnowili?my swoje przyrzeczenia chrzcielne. Codziennie uczestniczyli?my w Mszach ?wi?tych odprawianych w cudownych miejscach w ktrych ofiarowali?my rwnie? modlitw? za naszych Parafian .Pielgrzymka ta by?a cudown? katechez? ktra wpisa?a si? w nasze ca?e ?ycie. Ka?da czytana Ewangelia podczas Mszy ?wi?tej b?dzie niezapomnianym powrotem do miejsc ktre nawiedzili?my .

Listopad

Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? koncert, ktry zorganizowa?o Stowarzyszenie im.Jadwigi Kaliszewskiej.

?wi?to Niepodleg?o?ci

Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci po Mszy ?wi?tej Wieczornic? poprowadzili Harcerze z Czternastego Szczepu Harcerskiego Czternastka, ktrzy od pewnego czasu dzia?aj? w Plewiskach i stawiaj? sobie za cel upami?tnienie Polskich Bohaterw i przygotowuj? wyst?py artystyczne zwi?zane z Polsk? histori? .


Grudzie?


Warsztaty plastyczne

W grudniu odby?y si? warsztaty plastyczne dla dzieci na probostwie. Dzieci wykona?y pi?kne choinki oraz z?ote anio?ki


Po?wi?cenie samochodu dla Stra?y Po?arnej

W grudniu zosta? po?wi?cony samochd, ktry otrzyma?a nasza Stra? po?arna w Plewiskach.
Obraz ?wi?tej Rity

Dla naszej parafii zosta? ufundowany obraz ?wi?tej Rity .?wi?ta Ritaniew?tpliwie by?a osob? godn? podziwu, gdy? do?wiadczywszy r?nych sytuacji ?yciowych potrafi?a stawi? im czo?a w duchu pokory i mi?o?ci. Wsz?dzie stara?a si? wprowadza? pokj, stawa?a si? lekarstwem dla zwa?nionych i sk?conych.

Roraty, ubieranie ko?cielnej choinki

Przez ca?e roraty dzieci przynosi?y do ko?cio?a roratnie serduszka z dobrymi uczynkami,ktre zrobi?y w ci?gu dnia .Po zako?czeniu Mszy ?wi?tej odby?o si? losowanie i dzieci mog?y zabra? figurki Matki Bo?ej by w domu zmwi? wspln? modlitw? wraz z rodzin?. W ostatni dzie? rorat dzieci ubra?y nasz? ko?cieln? choinki roratnimi serduszkami .


Pomoc

Przez 2016 rok brali?my udzia? w akcjach pomocy dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie,Charytatywna Tytka i Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Zbierali?my rwnie? p?ody rolne dla sistr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim ktre modl? si? za nasz? ca?? parafi?.Rok 2017

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

?eby pozna? Jezusa trzeba ruszy? si? z miejsca i szuka? ludzi, w ktrych On mieszka. Tak pisa? Ks. Jan Twardowski.

Nasze spotkanie op?atkowe to potwierdzi?o. Po ca?ym roku przygotowa? , wzajemnej pomocy w naszej parafii ,zebrali?my si? wsplnie by w rado?ci podzieli? si? op?atkiem ,za?piewa? kol?dy i zje?? pyszne s?odko?ci.


Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? koncert w wykonaniu naszego chru ,ktry za?piewa? najpi?kniejsze kol?dy.

Luty

Inwestycje

W lutym zosta?o zamontowane ogrzewanie ?awkowe w naszym ko?ciele oraz zosta? ocieplony Dom Parafialny.


MarzecSadzenie drzew

Posadzenie drzewa to pozostawienie po sobie trwa?ego ?ladu upami?tnienia cz?owieka. Zbieraj?c si? wsplnie przy ko?ciele , razem wsplnie sadz?c drzewka pozostawili?my ten ?lad .

Rekolekcje parafialne

Z rekolekcji parafialnych......

I chodzi o to by?my us?yszeli w swoim sercu ,,Jezus chce mnie ze sob? wzi?? ,Jezus mnie wybiera''.Wtedy pj?cie za Nim to ju? nie jest obowi?zek ale przywilej ,ktry otwiera przed nami wspania?e perspektywy-Jego mi?o?? i przyja??!

W naszej parafii odby?y si? rekolekcje parafialne ktre poprowadzi? ks. Pawe? Cholewa Pallotyn .

Duchowa Adopcja Dziecka Pocz?tegoObchody Dnia ?wi?to?ci ?ycia odby?y si? 25 marca w Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego.

Na Mszy ?wi?tej o godz. 10:00 z?o?one zosta?o przyrzeczenie adopcyjne czyli Duchow? Adopcj? Dziecka Pocz?tego,ktra jest wyra?ona modlitw? jednej osoby o ocalenie ?ycia dziecka wybranego przez Boga Dawc? ?ycia. Trwa przez 9 miesi?cy,okres wzrostu dziecka w ?onie matki .Na koniec liturgii nast?pi?o specjalne b?ogos?awie?stwo kobiet w ci??y.

W ko?ciele zosta?a wy?o?ona Ksi?ga Pami?tkowa, do ktrej wpisali si? Ci wszyscy ch?tni, ktrzy podj?li si? Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego.Droga Krzy?owaPanie Jezu Chryste Odkupicielu, oto jestem!(...)Chc? pod??a? Twoimi ?ladami z pewno?ci?, ?e wszystko mog? w Tym, ktry mnie umacnia i ?e je?li Bg z nami, kt? przeciwko nam?.......

Ulicami naszej parafii przesz?a mi?dzy-parafialna Droga Krzy?owa .


Kwiecie?

12 rocznica ?mierci ?w. Jana Paw?a II

W niedziel? 2 kwietnia min??a 12 rocznica ?mierci ?w. Jana Paw?a II. Spotkali?my si? wszyscy wsplnie z obu parafii na skwerze przy jego pomniku, w godzinie jego ?mierci o 21:37. Dzi?kuj?c Bogu za dar jego ?wi?tego ?ycia ,modlili?my si? w intencji naszej Ojczyzny.