Get Adobe Flash player

Sakramenty ?wi?te

Chrzest ?wi?ty- I niedziela miesi?ca - godzina 10.30

- III sobota miesi?ca - godzina 17.00Rodzice zg?aszaj? dziecko do Chrztu najp?niej tydzie? przed ustalonym terminem.

Katecheza dla Rodzicw i Chrzestnych (obowi?zkowa),w czwartek przed pierwsz? niedziel? i przed trzeci? sobot? miesi?ca.

Bierzmowanie

- Cykl przygotowania trzyletni, obejmuje klasy gimnazjalne

- Spotkania formacyjne wg. osobnego planu


Spowied? ?wi?ta

- od poniedzia?ku do soboty - godzina 18.00

- I czwartek miesi?ca - godzina 16.30-17.30 (uczniowie szko?y podstawowej)

- I pi?tek miesi?ca - godzina 16.30-17.30(uczniowie szk? ponadpodstawowych)
Sakrament Ma??e?stwa

- Udzielany w wszystkie soboty roku z wyj?tkiem Wielkiego PostuZg?aszaj?c ch?? zawarcia sakramentalnego zwi?zku ma??e?skiego (nie p?niej jak na 3 miesi?ce przed planowanym terminem) nale?y spe?ni? wymogi okre?lone Prawem Kanonicznym (wi?cej czytaj na forum - Prawo Kanoniczne) oraz nale?y uprzednio uzgodni? z Ksi?dzem Proboszczem termin spotkania w Biurze Parafialnym


Sakrament Chorych- Wizyta w domu - I pi?tek miesi?ca od godziny 9.00

- W nag?ych przypadkach - 24 h (telefonicznie 508 933 911 lub osobi?cie u Ks. Proboszcza)