Get Adobe Flash player

Akt lokacyjny w j?zyku polskim

Jan Biskup Pozna?ski. 18 pa?dziernika 1335, w Poznaniu, braciom
Paw?owi i Micha?owi sprzedaje do zasiedlenia na prawie niemieckim dobra ko?cielne zwane Plewiska


Poznan. Archiv. Capituli. Lib. Privil. D, Nr 75

W imi? Pa?skie. Amen.
Jako ?e pami?? ludzka jest niesta?a, i poniewa? (sam) cz?owiek jest zmienny i ?miertelny i z n?dznej, a tak?e przemijaj?cej materii zosta? ukszta?towany, dlatego z konieczno?ci zrodzi? si? obowi?zek zapisu, aby to, co teraz wol? ludzk? zosta?o rozporz?dzone mog?o w przysz?o?ci by? potwierdzone na wieczn? rzeczy pami?tk?.

Dlatego niech wszyscy wiedz?, ?e my, Jan, z ?aski Bo?ej biskup ko?cio?a Pozna?skiego, pragn?c stan dbr naszych i naszego ko?cio?a jak dalece mo?emy uczyni? lepszym, posiad?o?ci nasze i naszego ko?cio?a, pospolicie zwane Plewyscze (Plewiska), Paw?owi i Micha?owi naszym tam?e so?tysom, wed?ug (miary) ma?ych ?anw flamandzkich za okre?lon? sum? sprzedali?my do zasiedlenia na prawie niemieckim.

Osiem ?anw, ktre szczeglnie z jednego ko?ca tam?e wybrali?my zachowuj?c jako nasze gospodarstwo. Tak wi?c (postanawiamy), i? ten?e Pawe? ze swoimi dzie?mi lub nast?pcami, urodzonymi albo z tymi, co si? urodz?, cztery wolne ?any tam?e z racji so?ectwa z ktrych dwa razem a raz po raz dwa (?any), ktre sobie wybior? stosownie do miary im przydzielonej, z jedn? woln? ??k? na ka?dym spo?rd tych?e ?anw wed?ug miary samych ?anw obliczaj?c i z karczm?, m?ynem, jatk?, kramem chlebowym i szewskim, jak rwnie? ku?ni? swobodnie na zawsze b?d? posiadali.

B?d? zobowi?zani do uiszczenia op?at s?dowych trzeciego wi?c denara po zap?aceniu nam dwch (denarw): Pawe? mianowicie ze swymi nast?pcami dwie cz??ci tego trzeciego denara, a Micha? ze swoimi nast?pcami trzeci? cz???. Podobnie w odniesieniu do korzystania z wszystkich dochodw rozumie si? z karczmy, m?yna, ku?ni, piekarni, Pawe? tytu?em tego jak wy?ej do zap?acenia dwch cz??ci i Micha? ze swoimi nast?pcami do trzeciej cz??ci na zawsze b?d? zobowi?zani. Nam rwnie? i naszym nast?pcom zostawi? tam?e tylko jedn? karczm?, zezwalaj?c im i ich nast?pcom w tych?e dobrach na prowadzenie wszelkich polowa?. Je?li za? jakich? poddanych na swoich ?anach, albo tak?e na naszych ?anach osadzimy lub osadz?, oni sami b?d? zobowi?zani ich s?dzi? i z kar s?dowych uiszcz? trzeciego denara a my dwa, domagaj?c si? w mie?cie

Pozna? praw ka?dego mieszka?ca wspomnianej wsi. Tym w?a?nie mieszka?com przez siedem lat po ca?kowitym wywi?zaniu si? z wszelkich wobec nas powinno?ci, koniecznych dla naszego utrzymania z jakiegokolwiek tytu?u by?yby ustanawiane, dajemy i udzielamy ca?kowit? wolno??: w trzech pierwszych latach tak?e zwalniamy ich z obowi?zku dziesi?ciny, w pozosta?ych za? czterech latach ka?dy z nich dwa skojce (skojec = 1/24 grzywny) licz?c 2 grosze za skojca, z ka?dego ?anu b?d? zobowi?zani ui?ci? dziesi?cin?; po ustaniu wolnizny jeden ma?drat (= 3 korce), trojakiego zbo?a, mianowicie cztery miary pszenicy, cztery ?yta i cztery owsa z sze?cioma skojcami, wy?ej wspomnianymi, ka?dego roku na uroczysto?? ?w. Marcina, tytu?em daniny z ka?dego ?anu, nam zap?ac? i na G?wn? (Glownam) wymienieni mieszka?cy na zawsze s? zobowi?zani dostarczy?.

Tak?e okaza?? krow? na uroczysto?? ?w. Piotra wraz z jednym ?rebakiem z ka?dego ?anu, rwnie? solidn? ?wini? na uroczysto?? ?w. Marcina, porz?dny po?e? mi?sa wieprzowego na ?wi?to Wielkanocy, ze wszystkimi powinno?ciami nale?nymi z prawa ka?dego roku nam oddadz?. B?d? tak?e zobowi?zani nasze pola ora?, jak jest nakazane w innych naszych wsiach na prawie niemieckim; za wyra?n? zgod? i wol? na to wszystko naszej Kapitu?y Pozna?skiej.

Przy ich ?wiadectwie i obecno?ci pod nasz? i wspomnianej naszej Kapitu?y piecz?ciami udzielaj?cych z wa?no?ci? trwa?? na zawsze. Nadto tak?e je?li jakie? powinno?ci wspomnianemu Paw?owi albo Micha?owi przypadn? do wype?nienia, Pawe? ze swoimi nast?pcami dwie cz??ci, a Micha? ze swoimi trzeci? (cz???) b?d? d?wigali. B?dzie im te? dozwolone te (ci??ary) z so?ectwa, jednak za nasz? zgod?, rozdziela? tak jak im si? spodoba. Sporz?dzono i dano w Poznaniu w dzie? ?w. ?ukasza ewangelisty, roku Pa?skiego tysi?c trzysta trzydziestego pi?tego w obecno?ci i przy zgodzie naszych braci z Kapitu?y, panw Andrzeja prepozyta, Bogus?awa dziekana, Ilika (Ylico) scholastyka, Dominika archidiakona, Voslao kantora, Jana kustosza, Klemensa kanclerza, Stefana dziekana Wroc?awskiego, Andrzeja od ?w. Ducha, Iescona Bonum Mane, kanonikw naszych i licznych innych godnych wiary.
Plewyscze, Plewiska. Glowna, G?wna

T?umaczenie: ks. Stanis?aw Duda