Get Adobe Flash player

Przywitanie ks. Szymona Nowickiego

Ks. Szymon Nowicki urodzi? si? 6 lipca 1979r. w Poznaniu. Pochodzi z parafii Mi?osierdzia Bo?ego znajduj?cej si? na os. Sobieskiego. W roku 1998 zda? matur? po czym wst?pi? do seminarium, a ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? w 2004r. Jego pierwsz? parafi? do ktrej by? skierowany by?a parafia w Rakoniewicach. Nast?pnie trafi? jako wikariusz do pozna?skiej fary, a w roku 2012 zosta? przeniesiony do Plewisk i od 25 sierpnia pe?ni pos?ug? wikariusza w naszej parafii.


Instrukcja obs?ugi galerii.

Po klikni?ciu w miniaturk? pojawi si? obraz w pe?nej rozdzielczo?ci. W grnej cz??ci obrazu znajduj? si? dwa przyciski po prawej po najechaniu w odpowiednie miejsce pojawi si? napis "Next" po klikni?ciu w niego wy?wietli si? kolejne zdj?cie. Po lewej stronie w odpowiednim miejscu po najechaniu kursorem myszy pojawi si? napis "Prev" (Previous ang. poprzedni), po klikni?ciu zostaniemy cofni?ci do poprzedniego zdj?cia.

Abyprzej?? do nast?pnego zdj?cia mo?na te? klikn?? po prostu w obraz aktualnie ogl?dany.