Get Adobe Flash player

Ważniejsze wydarzenia

Historia Kościoła
i ważniejsze wydarzenia z historii Parafii pw. Świętej Faustyny w Plewiskach


1982Ks. Proboszcz Józef Szydłowski z Komornik rozpoczyna starania o wybudowanie kaplicy i punktu katechetycznego w Plewiskach u zbiegu ulic Szkolnej i Polnej (dziś Fabianowskiej). Projekt, choć zatwierdzony przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu nie może zostać zrealizowany.


1988


Ponowne próby Ks. Szydłowskiego postawienia, już tylko, budynku katechetycznego ( w znacznie skromniejszym wymiarze i w innej lokalizacji) także nie doczekały się realizacji.


30 XI 1994Na zakończenie Misji Miłosierdzia Bożego prowadzonych w parafii komornickiej przez Ojca Jezuitę Zdzisława Pałubickiego z Kalisza, Ks. Proboszcz Jerzy Kaźmierczyk przywiózł z Krakowa relikwie Błogosławionej Siostry Faustyny do Komornik;


30 I 1995W świetlicy Remizy Strażackiej w Plewiskach odbyło się zebranie wiejskie z udziałem pana Wójta Mariana Walnego i pana architekta Stanisława Jureko, który przedstawił projekt wstępny kościoła w Plewiskach.
Parafianie z Plewisk podjęli uchwałę o przekazaniu parafii komornickiej 4150 m2. ziemi gromadzkiej za symboliczną złotówkę;


30 I 1996


Został powołany Społeczny Komitet Budowy Kościoła;


25 VI 1996


Ks. Abp Metropolita Poznański Juliusz Paetz nadał tytuł Błogosławionej Faustyny budującemu się kościołowi w Plewiskach w parafii św. Andrzeja Ap. w Komornikach.


11 IV 1997


Wmurowanie pierwszej cegły, pochodzącej z grobowca Siostry Faustyny;


5 X 1998Pierwszy odpust w budującym się kościele (jeszcze bez dachu). W strugach ulewnego deszczu ks. proboszcz Jerzy Kaźmierczyk odprawił Mszę św. a płomienne słowo Boże wygłosił ks. infułat Antoni Ważbiński Wikariusz Biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego;


16 IX 1999Dzień poświęcenia i wmurowania Kamienia Węgielnego w Kościele Błogosławionej Faustyny w Plewiskach. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Poznański. Kamień węgielny wmurowany w ścianę kościoła pochodzi z przedwojennego pomnika Serca Jezusowego w Poznaniu i poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1997 roku na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


30 IV 2000


Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do godności świętych Siostrę Faustynę patronkę kościoła w Plewiskach;.


10.IX 2000


Uroczysta Msza Św. dożynkowa Powiatu Poznańskiego w roku Wielkiego Jubileuszu pod przewodnictwem J. Eks. ks. Bpa Grzegorza Balcerka z udziałem delegacji wszystkich gmin powiatu;


26 VIII 2001


Podczas uroczystej Mszy Św. mieszkańcy Plewisk pożegnali proboszcza z Komornik ks. kanonika Jerzego Kaźmierczyka, wyrażając swoją wdzięczność za inicjatywę i realizację budowy kościoła;


28 VIII 2001


Ustanowienie parafii Świętej Faustyny w Plewiskach i jej pierwszego proboszcza ks. Macieja Kuczmę. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Poznański;


14 XII 2002


Pierwsza wizytacja kanoniczna Parafii, której dokonał Jego Ekscelencja ks. bp. Marek Jędraszewski;


17 IV 2003


Wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczy Jego Ekscelencja ks. bp. Zdzisław Fortuniak;


8 X 2003


Parafianie z Plewisk ( 80 rodzin) wysyłają Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia Pontyfikatu, ozdobny album z życzeniami i darem modlitwy;


2 XI 2003


Poświęcenie tablicy upamiętniającej mieszkańców Plewisk poległych w czasie ostatnich wojen światowych;


23 XI 2003


Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek udzielił po raz pierwszy w historii Parafii Sakramentu Bierzmowania;


20 VIII 2004


Notarialne przekazanie gruntu Parafii w Plewiskach, na którym stoi kościół, przez parafię w Komornikach;


8 XI 2004


Archidiecezjalna Komisja Budowlana zatwierdza projekt koncepcyjny Domu Parafialnego; rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym;


26 XI 2004


Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych w zakrystii;


20 V 2005


Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki po raz pierwszy przebywający w Plewiskach, udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania;


2-5 X 2005


W 100 lecie urodzin Patronki Triduum modlitewne i Odpust ku czci Świętej Faustyny; rozpoczęcie w Parafii peregrynacji kopii obrazu kanonizacyjnego Św. Faustyny;


13 IV 2006


Instalacja w prezbiterium dębowego ołtarza stałego z mensą marmurową ufundowany przez rodzinę z Plewisk;


27 VIII 2006


Uroczysta Eucharystia dziękczynna za pięć lat istnienia Parafii połączona z parafialnymi dożynkami;


4 X 2006


Poświęcenie nowych cyfrowych organów Opus 15, wyprodukowanych w pracowni holenderskiego koncernu JOHANNUS, ufundowanych przez Państwo Teresę i Włodzimierza Woźniaków;


5 X 2006


Uroczystości odpustowe punktem kulminacyjnym obchodów pięciolecia Parafii. Przy licznym udziale zgromadzonych parafian i gości sumie odpustowej przewodniczył ks. Prałat Aleksy Stodolny;


16 X 2006


Starostwo Powiatowe w Poznaniu wydaje decyzję zatwierdzającą projekt budowlany Domu Parafialnego i udziela pozwolenia na budowę; Projekt powstał w pracowni FORMA w Poznaniu, głównym projektantem Prezes Zarządu Pan dr inż. arch. Jerzy Suchanek.


18 XII 2006


Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych chóru, klatki schodowej i pomieszczeń pod wieżą;


18 II 2007


Poświęcenie czternastu rzeźb stacji Drogi Krzyżowej, wykonanych z drewna lipowego przez artystę rzeźbiarza Mariana Glugla z Zakopanego i osadzonych na dębowych "herbach" ufundowane przez rodzinę z Plewisk;


3 i 6 III 2007

Druga wizytacja kanoniczna Parafii, której dokonał Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek;


15 V 2007


Prace geodezyjne (M. Chmielowski), a następnie wykopy (W. Degórski, W.Mączyński) i zalewanie fundamenów pod Dom Parafialny(Firma Ol
Bud z Komornik);


18 VIII 2007Zakonczenie prac budowlanych Domu Parafialnego na tzw. poziomie "0";


26 VIII 2007


Podczas uroczystości dożynkowych i dziękczynnych z okazji 6 rocznicy powstania Parafii, wmurowanie aktu erekcyjnego i poświecenie fundamentów Domu Parafialnego, którego dokonał proboszcz Parafii;


16 IX 2007


Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych prezbiterium; m.in. nowe pancerne dwuskrzydłowe tabernakulum;


3 X 2007


Zamontowanie prospektu organowego, ufundowanego przez Państwo Teresę i Włodzimierza Woźniaków;


25 XI 2007


W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, poświęcenie figur Pana Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny, będących zwieńczeniem prac dekoracyjnych prezbiterium. Figury w drewnie lipowym wykona? Marian Glugla z Zakopanego, glob ziemski metaloplastyka Krzysztof Janowicz z Konarzewa ufundowane przez rodzin? z Plewisk;


2 XII 2007

Poświęcenie dwóch nowych konfesjonałów - ufundowane przez rodzinę z Plewisk;


31 III 2008

Wykonanie i montaż kompleksowej zabudowy meblowej w zakrystii;


1 VII 2008
parafię w Plewiskach obejmuje nowy Proboszcz Ks. Roman Turoń;


8 XI 2008
Zakończono pracę nad montażem czterech witraży w prezbiterium;

 

Rok 2009r

 

Styczeń

 

Spotkanie opłatkowe

W styczniu odby?o si? spotkanie op?atkowe wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii.

Kol?da

Kol?dowali?my przez 29 dni ,przeszli?my 62 trasy kol?dowe, otwartych mieszka? zastali?my 923,zamkni?tych ok.500(wiele jeszcze niezamieszka?ych).

Luty

Parafialny Bal Karnawa?owy

W ostatki odby? si? w Remizie parafialny bal karnawa?owy na rzecz budowy Domu Parafialnego.

Marzec

Droga Krzy?owa

Przed ?wi?tami Wielkanocnymi ulicami naszej wsi �przesz?a parafialna Droga Krzy?owa. Odby?y si? tak?e rekolekcje dla dzieci.

Stroje dla dru?yny pi?karskiej ministrant�w

Sponsorem� nowych stroj�w dla naszych ministrant�w jest �Apteka Fabianowska� pani Kamila Wi?niewska, Plewiska ul.Mi?towa.Za ufundowanestroje sk?adamy z ministrantami serdeczne podzi?kowanie! B�g Zap?a? !

System monitoringu

Zosta? uruchomiony system monitoringu w liczbie 10 kamer. Zosta?y zainstalowane w ko?ciele, wok�? ko?cio?a, na plac budowy� i przy probostwie.Dzia?a r�wnie? system przeciww?amaniowy.

Budowa Domu Parafialnego

Rozpocz?li?my prace przy budowie Domu Parafialnego.

Wykonanie chodnika

Serdecznie dzi?kuj? za wykonanie chodnika do ko?cio?a firmie : �Waldemar M?czy?ski�� i jego parownikom oraz panu Andrzejowi Kaczmarek,Marinowi Kaczmarek ,Marianowi Nowak i Bernardowi Potrawiak ,a tak?e panu Adamowi Kurkowiak� za zakup i przyw�z piasku. B�g Zap?a? !

Kwiecie?

Kropielnice

W kruchcie ko?cio?a zosta?y zamontowane kropielnice,� kt�re zosta?y wykonane i zamontowane przez pana S?awomira Przydanek.

Figura ?w. Antoniego

Zosta?a po?wi?cona� figura� ?w. Antoniego na Mszy ?w. w� wielkanocny poniedzia?ek.

Modlitwa z kanonami Taize

W uroczysto?? ?w.Wojciecha Bpa i M.G?.Patrona Polski odby?y si? spotkania uczestnik�w �w Taize z innych parafii. Ogl?dali?my� film i wys?uchali?my prelekcji.

Maj

Duszpasterstwo rodzin

W naszym ko?ciele spotkali?my si? z panem Jackiem Pulikowskim� z Duszpasterstwa Rodzin.

Festyn Parafialny dla dzieci

31 maja odby? si? Festyn parafialny z okazji Dnia dziecka. Przy smacznych darmowych posi?kach bawili?my si? razem z naszymi pociechami. Zorganizowali?my du?o� konkurs�w dla dzieci wraz z nagrodami. Wszyscy bawili si? dobrze !

Czerwiec

I Komunia ?wi?ta

Do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 47 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 129 dzieci.

?luby

Odnotowali?my 11 ?lub�w.

Pogrzeby

Odby?o si? 18 pogrzeb�w.

Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? ju? kolejny raz koncert w ramach IV Og�lnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

Pielgrzymka

W lipcu odby?a si? pielgrzymka do Lichenia.

Sierpie?

Brama gara?owa

Zosta?a zrobiona i� zamontowana brama gara?owa� przy probostwie.

Wrzesie?

Ornat

Ufundowany zosta? ornat przez Pana W�jta oraz Przewodnicz?cego Rady Gminy.

Pa?dziernik

Czuwanie modlitewne

W pa?dzierniku nasza parafia uczestniczy?a na czuwaniu modlitewnym w katedrze.

Pielgrzymka

Uczestniczyli?my� razem z dzie?mi, kt�re mia?y I� Komuni? ?wi?t? w pielgrzymce do Sanktuarium MB Ucieczki Grzesznik�w w� Wieleniu.

Grudzie?

Festyn Miko?ajkowy

W dniu ?w.Miko?aja odby? si? Festyn Miko?ajkowy w sali wiejskiej Remiza.

Rok 2010

Stycze?

Modlitwa

Nowy 2010 rok rozpocz?li?my wsp�lnie z pielgrzymami z ca?ej Europy, kt�rzy przybyli do Poznania na Europejskie Spotkanie M?odych �Teze� . By?o nocne czuwanie, ?piewy, modlitwy i ta?ce. Nawi?za?o si? wiele mi?dzynarodowych znajomo?ci.

Spotkanie op?atkowe

Spotkanie op?atkowe wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii; takie spotkanie odby?o si? r�wnie? pod koniec grudnia. By?o ?amanie si? op?atkiem, ?yczenia i wsp�lne kol?dowanie.

Koncert

W naszym ko?ciele koncertowa?a Orkiestra Wojsk Lotniczych, kt�ra zachwyci?a� naszych najm?odszych parafian.

Kulig

Wielkim prze?yciem dla wszystkich� by? kulig, w kt�rym wzi??o udzia? ok. 100 saneczek.

Zosta?o r�wnie? zorganizowane ognisko, kt�re ucieszy?o nas wszystkich.

Pomoc dla Haiti

W styczniu tak?e pomagali?my ofiarom trz?sienia ziemi na Haiti zbieraj?c ofiary i oddaj?c dla nich krew.

Bal karnawa?owy

Na zako?czenie karnawa?u bawili?my si? na parafialnym balu karnawa?owym.

Kol?da

Kol?d? przyj??o 1135 rodzin naszej par. Po sko?czonym kol?dowaniu , za zebrane ofiary sp?acili?my ca?kowicie dach na Domu Parafialnym.

Marzec

Maraton Biblijny

Po prze?ytych rekolekcjach wielkopostnych wzi?li?my udzia?, jako parafia� w �Maratonie Biblijnym�. Buduj?ce by?o to jak wielu parafian zaanga?owa?o si? w czytanie Pisma ?w.

Turniej pi?ki no?nej

Zorganizowany zosta? dla ministrant�w turniej pi?ki no?nej o puchar proboszcza Plewisk.� Puchar zdobyli nasi ministranci.Brawo !

Droga Krzy?owa

Przed ?wi?tami Wielkanocnymi ulicami naszej wioski przesz?a parafialna Droga Krzy?owa.

Inwestycje

Wiosn? zosta? wybudowany wjazd, chodnik i parking przy ko?ciele od ul Fabianowskiej. Tam te? zosta?y zrobione odp?ywy deszczowe i kanalizacyjne.� Zakupili?my te? ?awki i kosze na ?mieci oraz du?e donice-klomby. Wzd?u? p?otu zosta?y posadzone drzewka. Wszystko po to, by przy naszym ko?ciele by?o pi?knie, praktycznie i bezpiecznie.

Komunia ?wi?ta

W maju do I Komunii ?wi?tej �przyst?pi?o 68 dzieci.

Bierzmowanie

Do �bierzmowania przyst?pi?o �37 os�b (m?odzie?y) naszej parafii.

Chrzty

W naszej parafii �odby?o si? �118 Chrzt�w.

Pogrzeby

Odby?o si? 12 pogrzeb�w.

?luby

Odby?o si? 18 ?lub�w.

Czerwiec

W pierwsz? niedziel? czerwca odby? si? festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. By?o mn�stwo dobrej zabawy, jedzenia i prezent�w.

Koncert

W czerwcu odby? si? r�wnie? �w naszym ko?ciele koncert w ramach���V Og�lnopolskiego� Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

Pielgrzymka

W lipcu byli?my z parafialn? pielgrzymk? na Mazurach a we wrze?niu w ?agiewnikach, Wieliczce i O?wi?cimiu.

Pomoc powodzianom

Pomagali?my powodzianom zbieraj?c ofiary ( 6 tys. z?. ) i zbo?e���� (9 ton). Pomagali?my tak?e potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii zbieraj?c dla nich ?ywno?? przed Wielkanoc? i Bo?ym Narodzeniem, oraz artyku?y szkolne dla dzieci przed rozpocz?ciem Roku Szkolnego. Sta?? pomoc? z Europejskiego Programu Pomocy PEAD obj?tych jest 24 rodziny naszej parafii.

Opieka duszpasterska

Sta?? opiek? duszpastersk? � objazd chorych w pierwsze pi?tki� - obj?tych jest kilkana?cie os�b chorych i starszych naszej par.

Parking parafialny

Uda?o si? wydzier?awi? teren przy ul. Fabianowskiej i dzi?ki ofiarowanym p?ytom utworzy? tam dodatkowy parking parafialny.

Inwestycje

Na wi?ksze inwestycje wydali?my w tym roku jako parafia� ok. 100 tys. z?. ( ?cianki dzia?owe, drzwi i okna, bramy gara?owe, parkingi, odp?ywy deszczowe i kanalizacyjne� ).

Zegar ,Nagrzewnica

Do ko?cio?a zosta?a zakupiona nagrzewnica na olej opa?owy, kt�r? w??czamy przed Mszami ?w. Dla naszej ?wi?tyni zosta? ofiarowany w darze pi?kny zegar od jednego parafianina.

Miko?ajki

W grudniu tradycyjnie bawili?my si? z dzie?mi na parafialnych �Miko?ajkach�.

Instalacja elektryczna

W Domu Parafialnym rozpocz??y si? prace przy instalacji elektrycznej.

Wikariusz ,Nadzwyczajni Szafarze

W tym roku dla naszej parafii zosta? przydzielony ks. Przemys?aw jako wikariusz do pomocy w niedziele, przyby?o nam te?� dw�ch� Nadzwyczajnych Szafarzy Naj?wi?tszego Sakramentu.

Rok 2011

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

Nowy rok 2011 rozpocz?li?my spotkaniem op?atkowym w Domu Kultury �Remiza� wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii. ?amali?my si? op?atkiem sk?adaj?c sobie wzajemnie �?yczenia oraz ?piewali?my kol?dy.

Msza ?wi?ta

Dodali?my dodatkow? Msz? ?w. recytowan? ,bez homilii w niedziele o godz. 13:15� dla wszystkich parafian ,szczeg�lnie dla rodzic�w i opiekun�w najm?odszych dzieci .

Balik Przebiera?c�w

W Sali wiejskiej �Remiza� zorganizowali?my Balik Przebiera?c�w dla naszych ma?ych parafian. Przy wspania?ej zabawie zbierali?my pieni?dze na pomoc dla p. Wojtka. Dzi?kuj? p. Alinie za zorganizowanie Baliku oraz wszystkim osobom kt�re pomaga?y przy tak wspania?ym przedsi?wzi?ciu.

Parking parafialny

Przy ogromnej pracy�� nieocenionych pan�w rolnik�w �oddany zosta? do u?ytku parking parafialny przy ul. Fabianowskiej.

Marzec

Bierzmowanie

W naszej parafii odby?a si? uroczysto?? Bierzmowania .G?�wnym celebransem by? Ks. Bp. Marek J?draszewski. Do bierzmowania przyst?pi?o 38 os�b.

Kwiecie?

Czuwanie

Po Mszy ?w. wieczornej odby?o si? czuwanie z okazji 6 rocznicy ?mierci naszego Ojca ?w. Jana Paw?a II. Czuwanie poprowadzi?a nasza schola parafialna.

Kwiecie?

Parafialna Droga Krzy?owa

W kwietniu ulicami Szkoln?, Ogrodow? i Stawn? na plac przy Domu Kultury �Remiza� przesz?a Parafialna Droga Krzy?owa.� We wsp�lnej drodze uczestniczy?o wielu naszych parafian .

Czuwanie

Przed beatyfikacj? Ojca ?w. Jana Paw?a II modlili?my si? na wieczornym czuwaniu.

Czuwanie poprowadzi? zesp�? m?odzie?owy, zako?czyli?my nasze czuwanie� Apelem Jasnog�rskim pod Krzy?em Misyjnym.

Prace inwestycyjne

Zosta?a u?o?ona kostka przy Krzy?u misyjnym przez firm? p. Waldemara M?czy?skiego. Zosta? r�wnie? odnowiony Krzy? .

Maj

Koncert

W maju w naszym ko?ciele� odby? si? koncert ku czci Matki Boskiej w wykonaniu dzieci?cego trio .

Przy akompaniamencie harfy, akordeonu i skrzypiec, us?yszeli?my najpi?kniejsze utwory muzyczne po?wi?cone Maryi.

I Komunia ?wi?ta

Do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o w naszej parafii 70 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 145 dzieci.

?luby

W naszym ko?ciele odby?y si? 22 ?luby.

Pogrzeby

Po?egnali?my 10 naszych parafian.

Czerwiec

III Festyn Parafialny dla dzieci

W niedziele zorganizowali?my III Festyn Parafialny dla Dzieci. U?miechni?te i szcz??liwe buzie naszych pociech by?y dla� nas wszystkich najpi?kniejszym podzi?kowaniem i nagrod? za w?o?ony trud, wysi?ek i ofiary.

Procesja Bo?ego Cia?a

Ulicami naszej wsi przesz?a procesja Bo?ego Cia?a .

Koncert

12 czerwca odby? si? w naszym ko?ciele co roczny ju? VI Og�lnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Sierpie?

Do?ynki

28 sierpnia odby?a si? msza dzi?kczynna za zebrane plony.

Wrzesie?

X Pielgrzymka Parafialna.

We wrze?niu wyruszyli?my z Pielgrzymk? Parafialn? do� ?agiewnik i Pragi.

Parafialne� Jubileuszowe Misje ?wi?te

W naszym ko?ciele odby?y si? Parafialne Jubileuszowe Misje ?wi?te pod przewodnictwem Misjonarzy ?wi?tej Rodziny.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?wi?tej Faustyny

Dnia 5 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Ku Czci ?w. Faustyny� naszej Patronki-Aposto?ki Mi?osierdzia Bo?ego. Na zako?czenie uroczystej Sumy odpustowej wykonany zosta? jeden z utwor�w Pop-ORATORIUM �Mi?osierdzie Bo?e�.

Odwiedziny

Go?cili?my ksi?dza z Ukrainy ,kt�ry g?osi? s?owo Bo?e i zbiera? ofiary na budow? tamtejszego ko?cio?a.

Listopad

Turniej Halowy Ministrant�w o Puchar Proboszcz Plewisk.

W listopadzie odby? si? III Turniej Halowy. Zwyci?stwo zdobyli nasi ministranci!

?wi?teczny Jarmark Berlin

21 listopada pojechali?my z parafianami� na jednodniowy wyjazd do Berlina na ?wi?teczny Jarmark Bo?onarodzeniowy. .Wolny czas sp?dzili?my na p?ywalni �Tropical Islands�.

?wi?to Niepodleg?o?ci� koncert

Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci po wieczornej Mszy ?w. zagra? dla nas Kwintet Orkiestry Reprezentacji Si? Powietrznych �Grandisso�.Wys?uchali?my pie?ni patriotycznych i ojczy?nianych.

Grudzie?

Festyn Miko?ajkowy

W grudniu odby? si? w Domu Kultury �Remiza� Festyn Miko?ajkowy dla dzieci. By?o du?o rado?ci ,zabawy oraz niespodzianek.

Spotkanie Op?atkowe

22 Grudnia w Sali wiejskiej �Remiza� odby?o si? spotkanie op?atkowe wszystkich grup duszpasterskich.

Rok 2012

Stycze?

Rozpocz?li?my Nowy 2012 Rok od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii. By?o ?amanie si? op?atkiem, ?yczenia i wsp�lne kol?dowanie.

Koncert

W� styczniu koncertowa?a w naszym ko?ciele Orkiestra Wojsk Lotniczych, graj?c pi?kne polskie kol?dy.

Marzec

Wizytacja

W marcu odby?a si? wizytacja duszpasterska ks. Bpa Zdzis?awa Fortuniaka.

Bierzmowanie

W marcu do sakramentu� bierzmowania przyst?pi?o 48 os�b �m?odzie?y naszej parafii.

I Komunia ?wi?ta

W maju do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 80 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 155 dzieci.

?luby

Odnotowali?my 14 ?lub�w.

Pogrzeby

Odby?o si? 15 pogrzeb�w.

Czerwiec

W pierwsz? niedziel? czerwca odby? si? festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. By?o mn�stwo dobrej zabawy i� jedzenia .

Koncert

W czerwcu odby? si? w naszym ko?ciele koncert w ramach� VI Og�lnopolskiego� Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

Pielgrzymka

W lipcu byli?my z parafialn? pielgrzymk? w Bieszczadach, we Lwowie na Ukrainie, na S?owacji a tak?e w� Koma?czy, Cz?stochowie i Wadowicach� a we wrze?niu w ?agiewnikach, Krakowie� i Zakopanem.

Turnieje pi?ki no?nej

Nasi ministranci brali udzia? w kilku turniejach pi?ki no?nej zdobywaj?c puchary za I miejsca. Wygrali archidiecezjalne eliminacje mistrzostw Polski, a w fina?ach w Cz?stochowie zaj?li 9 miejsce na 45 zespo?�w z ca?ego kraju. Wygrali te? eliminacje organizowane przez� Misjonarzy i zaj?li� 2 miejsce w finale og�lnopolskim.� Dla ministrant�w i zespo?u m?odzie?owego� parafia wynajmuje sal? sportow? w naszej szkole.

Sierpie?

Wikariusz

Od 25 sierpnia 2012r. zosta? skierowany do naszej parafii jako wikariusz� ks. Szymon Nowicki, kt�ry jest te? Duszpasterzem Sportowc�w Archidiecezji Pozna?skiej.� Od tego dnia zamieszkali?my w cz??ci wikariuszowskiej Domu Parafialnego.

Nowe biuro parafialne

Razem z proboszczem zosta?o przeniesione biuro parafialne

Pomieszczenie dla Caritas Parafialna

Caritas Parafialna otrzyma?a swoje pomieszczenie magazynowo-biurowe.

Salka parafialna

Cho? jeszcze nie ca?kowicie wyko?czona � zosta?a uruchomiona salka parafialna. Spotykaj? si? w niej : ch�r, ministranci, ich rodzice,� m?odzie?, kandydaci do bierzmowania.

Wyjazdy

Zorganizowali?my spotkania i� wyjazdy integracyjne dla ministrant�w i m?odzie?y .Odwiedzili?my Katedr? ,Far?. �Bawili?my si? na kr?glach oraz ?y?wach.

Pomoc

Pomagali?my tak?e potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii zbieraj?c dla nich ?ywno?? przed Wielkanoc? i Bo?ym Narodzeniem, oraz artyku?y szkolne dla dzieci przed rozpocz?ciem Roku Szkolnego. Sta?? pomoc? z Europejskiego Programu Pomocy PEAD obj?tych jest 25 rodziny naszej parafii. Caritas parafialna wyda?a w mijaj?cym roku 2329� kg ?ywno?ci o warto?ci 6949� z?. rozda?a sporo darowanej odzie?y i kilka mebli oraz sfinansowa?a� pobyt 4 dzieci na letnich� koloniach w Ko?obrzegu i 1 dziecka w Czarnej.

Opieka duszpasterska

Sta?? opiek? duszpastersk? � objazd chorych w pierwsze pi?tki� - obj?tych jest kilkana?cie os�b chorych i starszych naszej par.

Wrzesie?

Do?ynki

1 wrze?nia odby?a si? Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnik�w i ich rodzin.

Misje Parafialne� Odpust

Na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika prze?ywali?my odnowienie jubileuszowych misji parafialnych ,kt�re by?y pami?tk? zesz?orocznych Misji Jubileuszowych. Kazania g?osili �Misjonarze ?w. Rodziny.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?w. Faustyny

W pa?dzierniku odby? si? Odpust Parafialny Ku Czci ?w. Faustyny. Uczcili?my relikwi? naszej ?w. Patronki. Zako?czyli?my uroczysto?? naszym zwyczajem obdarowuj?c naszych parafian �Serduszkiem Faustyny� odpustowym ciastkiem. Ten dzie? odpustu by? przede wszystkim dniem duchowego ?wi?ta naszej wsp�lnoty.

Rekolekcje

Matki R�?a?cowe i panie z Caritas wyje?d?aj? regularnie na rekolekcje.

Inwestycje

Na wi?ksze inwestycje wydali?my w tym roku jako parafia� �ponad� 150 tys. z?. Mamy te? ok. 130 tys. z?. d?ugu.

Prace w domu parafialnym

W domu parafialnym zosta?y wyko?czone dwa mieszkania dwupokojowe z ?azienkami, korytarz, kuchenka, klatka schodowa, drugi korytarz i biuro parafialne.

Zosta? zamontowany piec gazowy i instalacja grzewcza. Strefa mieszkalna i salki zosta?y ocieplone. Zosta?y zamontowane rynny i zrobione odp?ywy deszczowe oraz chodniki. Przy posesji nawieziono ziemi? i podniesiono teren oraz zagrodzono. Ca?o?? zosta?a uporz?dkowana.

Ofiary z dobrego serca

Dla parafii otrzymali?my w prezencie podstaw? pod msza?, krzes?a dla nowo?e?c�w i dwa nowe kl?czniki oraz du?e szlachetne drzewo. Matki R�?a?cowe zam�wi?y i zakupi?y now? chor?giew z wizerunkiem MB Bolesnej.� Dzi?ki ?yczliwo?ci w?adz naszej gminy , przy budowie parkingu szkolnego zrobiono te? miejsca parkingowe na ziemi parafialnej, co s?u?y wszystkim przyje?d?aj?cym do szko?y i do ko?cio?a.

Uroczysto?? Chrystusa Kr�la Wszech?wiata

25 listopada obchodzili?my uroczysto?? Chrystusa Kr�la Wszech?wiata, panuj?cego w niebie i na ziemi. �To r�wnie? ?wi?to patronalne Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y i Akcji Katolickiej.


Listopad

W listopadzie odby?o si? pasowanie Ministrant�w.

Grudzie?

W grudniu tradycyjnie bawili?my si? z dzie?mi na parafialnych �Miko?ajkach.

Rok 2013

Stycze?

W naszej tradycji rozpocz?li?my� nowy 2013r. spotkaniem op?atkowym w Domu Kultury �Remiza� wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii. ?amali?my si? op?atkiem sk?adaj?c sobie wzajemnie� ?yczenia oraz ?piewali?my kol?dy.

Koncert

W naszym ko?ciele s?uchali?my kol?d w� pi?knym wykonaniu naszego Parafialnego Zespo?u M?odzie?owego.

Kol?da

Kol?dowali?my wsp�lnie z Ks. Wikariuszem i oo. Misjonarzami ?wi?tej Rodziny, kt�rzy pomagaj? naszej parafii. Kol?dowali?my 31 dni .Przeszli?my 92 trasy kol?dowe byli?my w 1454 mieszkaniach ,spotkali?my 4175 parafian.

Luty

Pomoc Adwokacka

Wprowadzili?my darmowy dy?ur adwokata w zakresie udzielania darmowych porad prawnych dla naszych parafian.

Rekolekcje parafialne

Odbyli?my Rekolekcje Parafialne .Poprowadzi? je wybitny pozna?ski biblista ks.Prof. Janusz Nawrot .

Turniej pi?ki no?nej

W hali GOSiRu w Komornikach w turnieju pi?ki no?nej �nasi Ministranci walczyli dzielnie� w Mistrzostwach Archidiecezji .

Karnawa?owa zabawa parafialna

Zabawa karnawa?owa odby?a si? w Domu Kultury Remiza .

Marzec

Wycieczka

Razem z ks.Szymonem odwiedzili?my miejsce urodzenia naszej Patronki ?w. Faustyny, udali?my si? r�wnie? do Aquaparku� w Uniejowie.

Droga Krzy?owa

Ulicami Szkoln?, Ogrodow? i Stawn? przesz?a Droga Krzy?owa ko?cz?c na placu Domu Kultury .

Triduum Paschalne

Mogli?my prze?ywa?� Triduum Paschalne, w czasie kt�rego� wspominali?my� m?k?, ?mier? i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatni? Wieczerz?, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kap?a?stwa s?u?ebnego. Wielki Pi?tek to Dzie? Krzy?a - odprawiana jest Liturgia M?ki Pa?skiej. Wielka Sobota to dzie? ciszy i oczekiwania. Wielkanoc - Noc Zmartwychwstania Pa?skiego rozpoczyna si? ju? w sobot?, po zachodzie s?o?ca.

Bierzmowanie

W naszej parafii odby?a si? uroczysto?? Bierzmowania .G?�wnym celebransem by? Ks. Bp. Grzegorz Balcerek. Do bierzmowania przyst?pi?o 30 os�b- m?odzie? naszej parafii.

Kwiecie?

Ministranci

Pasowali?my nowych ministrant�w w naszej parafii.

Maj

Jubileusz

22 maja w Katedrze odby? si? Jubileusz 25 rocznicy ?wi?ce? kap?a?skich. W?r�d jubilat�w by? nasz ks. Proboszcz Roman Turo?.

Bo?e Cia?o

Po Mszy ?wi?tej� o godz. 10:00� przesz?a procesja z Naj?wi?tszym Sakramentem� ulicami Fabianowsk?, Kolejow?, Grunwaldzk? i Szkoln?. Udzia? we wsp�lnej modlitwie i drodze wzi?li� : poczty sztandarowe, dziewcz?ta nios?ce figur? Matki Bo?ej Fatimskiej ,ch?opcy nios?cy relikwi? ?w. Faustyny, Matki R�?a?cowe, dziewczynki sypi?ce kwiatki i parafianie.

I Komunia ?wi?ta

W maju do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 40 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 186 dzieci.

?luby

Odnotowali?my 13 ?lub�w.

Pogrzeby

Odby?o si? 25 pogrzeb�w.

Czerwiec

Akademickie Ko?o Misjologiczne

Go?cili?my w naszej parafii student�w z Akademickiego Ko?a Misjologicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci opowiadali o swoim zaanga?owaniu w dzie?o misyjne Ko?cio?a, rozprowadzali r�wnie? cegie?ki na uczestnictwo w misji w sieroci?cu na G�rze Oliwnej� w Jerozolimie.

Godzina Adoracji

Z nasz? parafi? zostali?my zaproszeni do Katedry na �Godzin? Adoracji�.

Koncert

16 czerwca odby? si? w naszym ko?ciele VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Pielgrzymka

W lipcu zorganizowali?my pielgrzymk? parafialn? do Sanktuarium M.B. w Lourdes,zwiedzaj?c r�wnie? Genew? i Pary?.

M?odzie? naszej parafii uczestniczy?a z ks. Wikariuszem Szymonem Nowickim� w ?wiatowych Dniach M?odzie?y w Rio de Janeiro w Brazylii.

Sierpie?

Pielgrzymka

Udali?my si? na jednodniow? Pielgrzymk? do Sanktuarium M.B. w Licheniu.

Wrzesie?

Do?ynki

1 wrze?nia odby?a si? Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnik�w i ich rodzin.

Archidiecezjalny Dzie? M?odzie?y

21 wrze?nia w Farze na ul.Go??biej w Poznaniu uczestniczyli?my w Archidiecezjalnym Dniu M?odzie?y.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?w.Faustyny naszej Patronki

5 pa?dziernika jak co roku� odby? si? w naszej parafii Odpust Ku Czci ?w. Faustyny naszej Patronki-Aposto?ki Mi?osierdzia Bo?ego przy udziale naszych parafian. Po Mszy ?wi?tej przesz?a Procesja Eucharystyczna wok�? ko?cio?a. Wychodz?c po uroczysto?ci� ka?dy jak to jest naszym zwyczajem otrzyma? odpustowe ciastko �Serduszko Faustyny�.

Koncert

19 pa?dziernika odby? si? w Domu Kultury �Remiza� koncert naszego M?odzie?owego Zespo?u Parafialnego pt. �Muzyczna podr�? w czasie�.

Listopad

Pielgrzymka

W listopadzie udali?my si? z pielgrzymk? do Sanktuarium� Matki Bo?ej w Cz?stochowie.

?wi?to Niepodleg?o?ci

W niedziele 10 listopada� na Mszy ?wi?tej z?o?yli?my kwiaty pod tablic? upami?tniaj?c? naszych parafian poleg?ych w czasie I i II Wojny ?wiatowej.

Grudzie?

Festyn Miko?ajkowy

W Sali wiejskiej �Remiza� jak co roku odby? si? Festyn Miko?ajkowy dla naszych ma?ych parafian. U?miechy dzieci by?y dowodem dobrej wsp�lnej� zabawy.

2014r.

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

Co rocznie spotkali?my si? w nowym roku na spotkaniu op?atkowym ze wszystkimi grupami duszpasterskimi naszej parafii :?ywy R�?aniec, Caritas, Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, Ch�r,Zesp�? m?odzie?owy i dzieci?cy, Ministranci, Kreatywne Matki. Dziel?c si? op?atkiem i sk?adaj?c sobie ?yczenia s?uchali?my pi?knych kol?d.

Balik Przebiera?c�w

W sali wiejskiej �Remiza� odby? si? Balik Przebiera?c�w dla naszych ma?ych parafian. Podziwiali?my pi?kne przebrania dzieci i uczestniczyli?my w radosnej zabawie.

Kol?da

Kol?dowali?my wsp�lnie z ks. Wikariuszem Szymonem i oo. Misjonarzami ?w. Rodziny. Po raz pierwszy kol?dowa? z nami Rektor Domu na Ma?oszy?skiej ks. Stanis?aw. Kol?dowali?my 36 dni. Przeszli?my 100 tras kol?dowych, byli?my w 1561 mieszkaniach, spotkali?my 5303 parafian.

Marzec

Kazanie pasyjne

W ka?d? niedziele Wielkiego Postu odby?y si? Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym, kt�re wyg?asza? ks. Prof. Janusz Nawrot � wybitny pozna?ski biblista.

Rekolekcje Parafialne

W naszej parafii odby?y si? Rekolekcje Parafialne, kt�re poprowadzi? ks. Adam Prozorowski, proboszcz z Tarnowa Podg�rnego. Tematem wiod?cym Rekolekcji by?o has?o Roku Ko?cielnego: �Wierz? w Syna Bo?ego�.

Parafialna Zabawa Karnawa?owa

Parafialna zabawa karnawa?owa odby?a si? w �Ostatki� w Domu Kultury �Remiza�. Doch�d z zabawy zosta? przeznaczony na sp?at? zad?u?enia.

Kwiecie?

9 rocznica ?mierci b?. Jana Paw?a II

2 kwietnia w ramach obchod�w 9 rocznicy ?mierci b?. Jana Paw?a II po apelu czuwali?my ,modl?c si? w godzinie ?mierci na nowo powsta?ym skwerem przed ko?cio?em.

Arturo Mari

3 kwietnia odwiedzi? nas osobisty fotograf b?. Jana Paw?a II Arturo Mari. Uczestniczyli?my w niezwykle ciekawym wydarzeniu.

Bierzmowanie

W naszej parafii odby?a si? uroczysto?? Bierzmowania .G?�wnym celebransem by? Ks. Damian Bryl Do bierzmowania przyst?pi?o 30 os�b-m?odzie?y.

Droga Krzy?owa

Ja jestem Bogiem, stworzenie. Chod? za Mn?, id?c Moimi Stacjami Drogi Krzy?owej. Pragnij tylko Mnie przy ka?dej Stacji, Ja bowiem jestem na ka?dej z Nich. Nios?c Krzy? uczestniczyli?my w Parafialnej Drodze Krzy?owej.

Odnowienie wie?y i fasady ko?cio?a

Dzi?ki niezwyk?emu zaanga?owaniu panom Patrykowi, Sebastianowi, Krzysztofowi i Robertowi -naszym stra?akom oraz panu Mariuszowi kt�ry udost?pni? podno?nik zosta?a pomalowana wie?a i fasada ko?cio?a.

Maj

I Komunia ?wi?ta

Do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o w naszej parafii 53 dzieci. Odby?a si? r�wnie? I Komunia wczesna

5 i 6 letnich dzieci.

Chrzty

Ochrzczono 186 dzieci.

?luby

W naszym ko?ciele ?lubowa?o przyrzeczenie ma??e?skie 12 par.

Pogrzeby

Po?egnali?my w naszej parafii 27 parafian.

Odnowienie kaplicy Matki Bo?ej

Dzi?ki zaanga?owaniu naszej grupy m?odzie?y Miko?aja, Joanny, Artura i Stanis?awa zosta?a pomalowana kaplica Matki Bo?ej .

Pomnik ?w. Jana Paw?a II

23 maja Ks. Arcybiskup Stanis?aw G?decki Metropolita Pozna?ski ods?oni? i po?wi?ci? pomnik b?.?w.Jana Paw?a II przed naszym ko?cio?em.

Czerwiec

Koncert

Jak co roku odby? si? koncert w ramach IX Og�lnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Bo?e Cia?o

Ulicami naszej parafii przesz?a procesja Bo?ego Cia?a.

Sierpie?

O?tarz w kaplicy Matki Bo?ej

Zosta? ufundowany nowy o?tarz do kaplicy Matki Bo?ej ,kt�ry nawi?zuje stylowo do o?tarza g?�wnego w naszym ko?ciele.

Obraz ?w. Judy Tadeusza

Zosta? ufundowany obraz ?w. Judy Tadeusza, kt�ry znany jest jako niezwykle skuteczny or?downik w sprawach po ludzku beznadziejnych.

Ks. Wikariusz

Po?egnali?my Ks. Wikariusza Szymona Nowickiego kt�ry otrzyma? nominacj? na wikariusza parafii pw. ?wi?tego Krzy?a w Szamotu?ach.

Do?ynki

31 sierpnia odby?a si? Msza ?w. Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnik�w i ich rodzin. Po Mszy ?w. panie gospodynie pocz?stowa?y naszych parafian pysznymi ciastami.

Nowy Ks. Wikariusz

31 sierpnia powitali?my w naszej parafii Ks. Rafa?a Grochowiaka nowego wikariusza.

Wrzesie?

Pielgrzymka

We wrze?niu wyruszyli?my z XIV Pielgrzymk? Parafialn? do Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego. Odwiedzili?my r�wnie? ?agiewniki,Szczyrk i Wadowice. Zwiedzili?my dom rodzinny ?w. Jana Paw?a II oraz Ma?? P?tl? Beskidzk?.

Pa?dziernik

Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki

5 pa?dziernika jak co roku odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Na zako?czenie Mszy ?w.przesz?a procesja Eucharystyczna wok�? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.

Listopad

Nowa parafia

W dniu 30 listopada na mocy dekretu i mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego zosta?a erygowana parafia pod wezwaniem b?ogos?awionego Jerzego Popie?uszki w Plewiskach Proboszczem parafii zosta? mianowany ks.Rafa? Grochowiak.

Zmiana granic parafii

W dniu 30 listopada na mocy dekretu zosta?y zmienione granice parafii pw. ?w.Andrzeja Boboli w Poznaniu i naszej parafii pw. ?w.Faustyny w Plewiskach.Do parafii zosta?y w??czone ulice: Krzeszowicka,Fabianowska od 167 do 190,Graniczna,Po?udniowa od 53 do ko?ca,S?oneczna,Spokojna,Trzebi?ska,Zak?adowa.

Wolontariusze

W naszym ko?ciele go?cili?my m?odych wolontariuszy misyjnych kt�rzy wyruszyli do Kamerunu,by pom�c najbardziej potrzebuj?cym.

Rok 2015Stycze?

Nowy rok rozpocz?li?my od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii .Spotkanie odby?o si? w Domu Kultury �Remiza�. Przy pi?knych kol?dach ,dziel?c si? op?atkiem sk?adali?my sobie ?yczenia.Kol?da

Odwiedzili?my z wizyt? duszpastersk? naszych parafian, kt�rzy sobie tego ?yczyli. By?a wsp�lna modlitwa,po?wi?cenie mieszkania i b?ogos?awie?stwo oraz rozmowa. Kol?d? przyj??o ok.1000 rodzin naszej parafii,kt�ra zosta?a umniejszona o teren przydzielony do nowej parafii pw. B?. Jerzego Popie?uszko.LutyGorzkie ?ale

W lutym i marcu odby?y si? Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym ,kt�re g?osi? ks. Dariusz Mazur -Ojciec Duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.MarzecRekolekcje Parafialne

W naszej parafii odby?y si? Rekolekcje Parafialne, kt�re poprowadzi? ks. dr. Wojciech Mueller, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Wo?nego.Pomoc Psychologiczna

Zorganizowali?my bezp?atne porady psychologiczne dla naszych parafian.Kustodia

Rodzina naszej parafii ufundowa?a now? kustodi? na du?? hosti? do przechowywania Naj?wi?tszego Sakramentu w tabernakulum. B?dziemy jej r�wnie? u?ywa? jako ma?? monstrancj? na niekt�re nabo?e?stwa.

Droga Krzy?owa

Pierwszy raz odby?a si? Mi?dzy- Parafialna Droga Krzy?owa kt�ra prowadzi?a nas do miejsca budowy kaplicy b?. Jerzego Popie?uszko .Rozpocz??a si? na placu przy �Remizie� nios?c Krzy? przeszli?my ulicami Stawna,Ogrodow?, Kolejow? i Zielarsk?.Triduum Paschalne

Brali?my udzia? w obrz?dach Triduum Paschalnego. Adoracj? poprowadzi? nasz Zesp�? M?odzie?owy. Dzi?ki naszym parafianom zosta?y zbudowane i przygotowane kaplice adoracji, ufundowane pi?kne kwiaty, kt�rymi zosta? udekorowany oraz posprz?tany ko?ci�? .


Kwiecie?

?awki

17 kwietnia zosta?y przywiezione ?awki u?ywane w dobrym stanie z ko?cio?a w Kruszewie do naszego ko?cio?a. Zast?pi?y one siedzenia kinowe, kt�re zosta?y rozdane. Demonta? i zamontowanie ?awek by?y mo?liwe dzi?ki panom, kt�rzy zg?osili si? do pomocy oraz panu, kt�ry traktorem umo?liwi? transport.

Tymczasowa Kaplica

Po podziale parafii 25 kwietnia ks. Arcybiskup Stanis?aw G?decki odprawi? Msz? ?w. w tymczasowej kaplicy b?. Jerzego Popie?uszko na osiedlu Zielarskim ,oraz po?wi?ci? krzy? i plac pod budow?. Od tego czasu s? odprawiane regularnie Msze ?wi?te.Grupa Ewangelizacyjna

Go?cili?my w naszej parafii Grup? Ewangelizacyjn?. Po Mszy ?wi?tej wieczornej obejrzeli?my film �Ja Jestem� nast?pnie uczestniczyli?my w modlitwie. Jest to wyj?tkowy film o Jezusie Chrystusie w pe?ni i prawdziwie obecnym w Eucharystii. Zdj?cia do tego filmu by?y robione na 5 kontynentach.

MajBierzmowanie

W maju ks.bp.Zdzis?aw Fortuniak udzieli? sakramentu bierzmowania 41 kandydatom spo?r�d m?odzie?y naszej parafii.I Komunia ?wi?ta

Do Pierwszej Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 98 dzieci,w tym 6 do wczesnej Pierwszej Komunii ?wi?tej.Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 149 dzieci.?luby

Przysi?g? ma??e?sk? wypowiedzia?o 18 ma??e?stw.Pogrzeby

Po?egnali?my 24 naszych parafian.Wsp�lnota Przymierza Mi?osierdzia

W naszym ko?ciele m?odzie? ze wsp�lnoty Przymierza Mi?osierdzia dzieli?a si? swoim do?wiadczeniem misyjnym,zbieraj?c ?rodki na kolejny wyjazd na misje do Ugandy.CzerwiecWizyta Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu �Trzeci ?wiat i My�

Go?cili?my przedstawicieli Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu �Trzeci ?wiat i My�.Zajmuje si? ono pomoc? dla ubogich kraj�w z Po?udnia. Przedstawiciele zapoznali nas ze swoj? dzia?alno?ci? .W my?l ?w. Jana Paw?a II � Nie mo?emy by? szcz??liwi inaczej,jak tylko wszyscy razem ,nigdy za? jedni kosztem drugich�Bo?e Cia?o

Po Mszy ?wi?tej w procesji Bo?ego Cia?a ulicami wsi przesz?y wsp�lnie dwie nasze Parafie .O?tarze przygotowa?y kobiety,m??czy?ni,m?odzie? oraz ministranci z rodzicami.Koncert

W niedziele jak co roku odby? si? X Og�lnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.Sierpie?

Pielgrzymka

W sierpniu z okazji 110 rocznicy urodzin ?w. Faustyny zorganizowali?my pielgrzymk? do miejsca narodzin i chrztu naszej ?w. Patronki.Po wizycie w G?ogowcu i ?widnicach Warckich odwiedzili?my r�wnie? Sanktuarium w Licheniu.Plac Zabaw

W sierpniu zosta? po?wi?cony nowy plac zabaw dla dzieci przy ulicy Szkolnej .Plac ten wygrali w konkursie nasi mieszka?cy.Wizyta Misjonarzy Oblat�w

Go?cili?my w naszym ko?ciele Misjonarzy Oblat�w Maryi Niepokalanej kt�rzy g?osili kazania i rozprowadzali kalendarze na 2016 rok.Do?ynki

W sierpniu odprawiona zosta?a Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnik�w i ich rodzin.Wrzesie?Pielgrzymka

Z Pielgrzymk? parafialn? odwiedzili?my Sanktuarium w ?agiewnikach,zwiedzili?my Krak�w oraz Cz?stochow?.Po?wi?cenie figury ?w. Micha?a Archanio?a

W ?wi?to ?w. Archanio?�w Micha?a, Gabriela, Rafa?a na mszy ?wi?tej zosta?a po?wi?cona figura ?w. Micha?a Archanio?a, kt�ra zosta?a ofiarowana naszej parafii.

Pa?dziernikObraz ?w. J�zefa

W pa?dzierniku go?cili?my obraz ?w. J�zefa ,kt�ry peregrynuje po naszej Archidiecezji. Powitali?my obraz przy naszym ko?ciele uroczy?cie go wprowadzaj?c. Odm�wili?my wsp�lnie r�?aniec i zako?czyli?my Apelem Jasnog�rskim. W uroczysto?ciach pomagali stra?acy w asy?cie samochodu -kaplicy,s?u?ba liturgiczna,poczty sztandarowe,ch�r,zesp�? dzieci?cy,osoby nios?ce figur? M.B Fatimskiej i relikwie ?w. Faustyny ,dziewczynki sypi?ce kwiatki.Odpust Parafialny ku czci ?wi?tej Faustyny naszej Patronki

4 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Na zako?czenie Mszy ?w. przesz?a procesja Eucharystyczna wok�? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.ListopadWarsztaty

Klub Kreatywnych Matek zorganizowa? bezp?atne rodzinne warsztaty w salce na plebanii dla naszych parafian pod has?em �Moja przygoda z szyciem� i �?wi?teczne przygotowania�.

Dzie? Niepodleg?o?ci

Nasz parafialny Ch�r po Mszy ?wi?tej wykona? koncert po?wi?cony obchodom rocznicy Dnia Niepodleg?o?ci.Inwestycje i ofiary

W prezencie dla ko?cio?a otrzymali?my now? poz?acan? monstrancj? oraz kustodi? do przechowywania Naj?wi?tszego Sakramentu. Poprzedni? podarowali?my nowej parafii .Zosta?y r�wnie? zamontowane dodatkowe nowe kolumny nag?o?nieniowe firmy Rduch 10 szt. oraz nowy wzmacniacz 400 watowy ,poprzedni r�wnie? zosta? ofiarowany dla nowej parafii.. Dodatkowo 4 mikrofony bezprzewodowe z nadajnikami.
Pomoc

Pomagali?my naszym potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii zbieraj?c dla nich ?ywno?? przed Wielkanoc? i Bo?ym Narodzeniem, oraz artyku?y szkolne przed rozpocz?ciem nowego roku szkolnego. Brali?my udzia? w akcji pomocy dla Nepalu ,akcji �Opatrunek na ratunek�.Pomagali?my zebra? pieni?dze na bardzo drogie leki dla Mateusza chorego na nowotw�r z?o?liwy mi??nia pod ?opatkowego. Zbierali?my tak?e p?ody rolne i ogrodowe dla si�str Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, kt�re modl? si? za wszystkich naszych parafian.Rok 2016

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

Nowy rok tradycyjnie rozpocz?li?my od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii .By?y ?yczenia,wsp�lne ?amanie si? op?atkiem ,kawa,ciasto oraz ?piewanie kol?d

Jase?ka

6 stycznia w naszym ko?ciele odby?y si? �Jase?ka�zagrane przez naszych ma?ych parafian.

Koncert

W naszym ko?ciele go?ci? ch�r �Has?o� z Poznania,kt�ry ?piewa? najpi?kniejsze kol?dy.

Kol?da

W tym roku odwiedzili?my z wizyt? duszpastersk? naszych parafian ,kt�rzy sobie tego ?yczyli. By?a wsp�lna modlitwa,po?wi?cenie mieszkania,b?ogos?awie?stwo oraz ?yczliwa rozmowa.Kol?d? przyj??o 1040 rodzin naszej parafii.

Marzec

Droga Krzy?owa

Ulicami naszej parafii przesz?a mi?dzy-parafialna Droga Krzy?owa. Razem z ks. Proboszczem Rafa?em Grochowiakiem i wszystkimi parafianami uczestnicz?cymi rozpocz?li?my drog? nios?c Krzy? od kaplicy b? .Jerzego Popie?uszko ko?cz?c na placu przy Domu Kultury �Remiza�.

Rekolekcje

W naszej parafii uczestniczyli?my w jednodniowych rekolekcjach �M�j Anio? i ja...czyli jak zaprzyja?ni? si? ze swoim Anio?em Str�?em�Rekolekcje prowadzi?a Siostra Katarzyna ze zgromadzenia Si�str od Anio?�w.

Bierzmowanie

W uroczysto?? ?w. J�zefa Oblubie?ca w naszej parafii odby?o si? Bierzmowanie. Szafarzem sakramentu by? ks. bp. Zdzis?aw Fortuniak ,kt�ry udzieli? sakramentu bierzmowania 25 kandydatom spo?r�d m?odzie?y .Wigilia Paschalna

W naszym ko?ciele podczas Triduum Paschalnego odby?a si? liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pa?skiego,kt�ra stanowi integraln? i najwa?niejsz? jego cz??? , dorocznej uroczysto?ci, w czasie kt�rej celebrujemy Misterium paschalne.Kwiecie?

Koncert

Z okazji ?wi?ta Mi?osierdzia odby? si? w naszym ko?ciele koncert Muzyk�w Orkiestry Polskiego Radia Amadeus.

Maj

Obraz ?w. J�zefa

Dla naszego ko?cio?a zosta? ufundowany obraz ?w. J�zefa. Fundatork? jest nasza najstarsza parafianka pani Regina Gw�?d?. Pani Regina lat 95 zawar?a zwi?zek ma??e?ski w
1940 roku w?a?nie przed tym obrazem w Sanktuarium w Kaliszu i funduje obraz w podzi?kowaniu za wszystkie ?aski otrzymane od Pana Boga. Obraz na wz�r obrazu z Sanktuarium ?w. J�zefa w Kaliszu namalowa? artysta malarz Andrzej Hamera, r�wnie? nasz parafianin. Uroczyste po?wi?cenie obrazu odby?o si? 5 maja 2016r. w Kaliszu, gdzie udali?my si? z pielgrzymk? .

Nabo?e?stwo Fatimskie

W maju uczestniczyli?my w Nabo?e?stwie Fatimskim.

I Komunia ?wi?ta

Do I komunii ?wi?tej w naszej parafii przyst?pi?o 112 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 166 dzieci.

?luby


Przysi?g? ma??e?sk? zawar?o 18 ma??e?stw.Pogrzeby


Po?egnali?my 19 naszych parafian.

Czerwiec

Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? koncert w ramach XI Og�lnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej .

Przymierze Mi?osierdzia

W naszej parafii go?cili?my grup? misyjn? �Przymierze Mi?osierdzia�.Grupa ta opowiada?a o celach swoich misji a po Mszach ?wi?tych zbiera?a ofiary na wyjazd na misje.

Lipiec

Katechezy przedma??e?skie

W lipcu w naszym ko?ciele odby? si? cykl katechez przedma??e?skich .Podczas prelekcji zosta?y om�wione najistotniejsze zagadnienia ?ycia ma??e?skiego.

Sierpie?

Do?ynki

27 sierpnia na Mszy ?wi?tej Do?ynkowej dzi?kowali?my za zebrane plony i modlili?my si? w intencji rolnik�w i ich rodzin.Pa?dziernikRekolekcje o Mi?osierdziu Bo?ym

W niedziel? 2 pa?dziernika rozpocz?li?my Rekolekcje o Mi?osierdziu Bo?ym, jako przygotowanie do odpustu parafialnego. Rekolekcje wyg?osi? ks. Grzegorz M?czka z diec. Kaliskiej. Po wieczornej Mszy ?wi?tej odm�wili?my wsp�ln? modlitw? wielbienia. Modlitwie towarzyszy? zesp�? muzyczny z Kalisza.Odpust Parafialny ku czci ?wi?tej Faustyny naszej Patronki

5 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Msz? celebrowa? ks. Grzegorz M?czka .Na zako?czenie Mszy ?w. przesz?a procesja Eucharystyczna wok�? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.
PielgrzymkaPrzemierzaj?c Ziemi? ?wi?t? w?drowali?my ?ladami Jezusa. Stali?my w Betlejemskiej Grocie Narodzenia,chodzili?my ,p?ywali?my i je?dzili?my tam gdzie On przebywa? przez ca?e swoje ?ycie, w trakcie jego nauki w Galilei i w Jerozolimie. Odprawili?my Drog? Krzy?ow? .W wodach Jordanu odnowili?my swoje przyrzeczenia chrzcielne. Codziennie uczestniczyli?my w Mszach ?wi?tych odprawianych w cudownych miejscach w kt�rych ofiarowali?my r�wnie? modlitw? za naszych Parafian .Pielgrzymka ta by?a cudown? katechez? kt�ra wpisa?a si? w nasze ca?e ?ycie. Ka?da czytana Ewangelia podczas Mszy ?wi?tej b?dzie niezapomnianym powrotem do miejsc kt�re nawiedzili?my .

Listopad

Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? koncert, kt�ry zorganizowa?o Stowarzyszenie im.Jadwigi Kaliszewskiej.

?wi?to Niepodleg?o?ci

Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci po Mszy ?wi?tej Wieczornic? poprowadzili Harcerze z Czternastego Szczepu Harcerskiego �Czternastka�, kt�rzy od pewnego czasu dzia?aj? w Plewiskach i stawiaj? sobie za cel upami?tnienie Polskich Bohater�w i przygotowuj? wyst?py artystyczne zwi?zane z Polsk? histori? .


Grudzie?


Warsztaty plastyczne

W grudniu odby?y si? warsztaty plastyczne dla dzieci na probostwie. Dzieci wykona?y pi?kne choinki oraz z?ote anio?ki


Po?wi?cenie samochodu dla Stra?y Po?arnej

W grudniu zosta? po?wi?cony samoch�d, kt�ry otrzyma?a nasza Stra? po?arna w Plewiskach.
Obraz ?wi?tej Rity

Dla naszej parafii zosta? ufundowany obraz ?wi?tej Rity .?wi?ta Rita�niew?tpliwie by?a osob? godn? podziwu, gdy? do?wiadczywszy r�?nych sytuacji ?yciowych potrafi?a stawi? im czo?a w duchu pokory i mi?o?ci. Wsz?dzie stara?a si? wprowadza? pok�j, stawa?a si? lekarstwem dla zwa?nionych i sk?�conych.

Roraty, ubieranie ko?cielnej choinki

Przez ca?e roraty dzieci przynosi?y do ko?cio?a roratnie serduszka z dobrymi uczynkami,kt�re zrobi?y w ci?gu dnia .Po zako?czeniu Mszy ?wi?tej odby?o si? losowanie i dzieci mog?y zabra? figurki Matki Bo?ej by w domu zm�wi? wsp�ln? modlitw? wraz z rodzin?. W ostatni dzie? rorat dzieci ubra?y nasz? ko?cieln? choinki roratnimi serduszkami .


Pomoc

Przez 2016 rok brali?my udzia? w akcjach pomocy dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie,Charytatywna Tytka i Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Zbierali?my r�wnie? p?ody rolne dla si�str Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim kt�re modl? si? za nasz? ca?? parafi?.Rok 2017

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

?eby pozna? Jezusa trzeba ruszy? si? z miejsca i szuka? ludzi, w kt�rych On mieszka. Tak pisa? Ks. Jan Twardowski.

Nasze spotkanie op?atkowe to potwierdzi?o. Po ca?ym roku przygotowa? , wzajemnej pomocy w naszej parafii ,zebrali?my si? wsp�lnie by w rado?ci podzieli? si? op?atkiem ,za?piewa? kol?dy i zje?? pyszne s?odko?ci.


Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? koncert w wykonaniu naszego ch�ru ,kt�ry za?piewa? najpi?kniejsze kol?dy.

Luty

Inwestycje

W lutym zosta?o zamontowane ogrzewanie ?awkowe w naszym ko?ciele oraz zosta? ocieplony Dom Parafialny.


MarzecSadzenie drzew

Posadzenie drzewa to pozostawienie po sobie trwa?ego ?ladu upami?tnienia cz?owieka. Zbieraj?c si? wsp�lnie przy ko?ciele , razem wsp�lnie sadz?c drzewka pozostawili?my ten ?lad .

Rekolekcje parafialne

Z rekolekcji parafialnych......

I chodzi o to by?my us?yszeli w swoim sercu ,,Jezus chce mnie ze sob? wzi?? ,Jezus mnie wybiera''.Wtedy p�j?cie za Nim to ju? nie jest obowi?zek ale przywilej ,kt�ry otwiera przed nami wspania?e perspektywy-Jego mi?o?? i przyja??!

W naszej parafii odby?y si? rekolekcje parafialne kt�re poprowadzi? ks. Pawe? Cholewa Pallotyn .

Duchowa Adopcja Dziecka Pocz?tegoObchody Dnia ?wi?to?ci ?ycia odby?y si? 25 marca w Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego.

Na Mszy ?wi?tej o godz. 10:00 z?o?one zosta?o przyrzeczenie adopcyjne czyli Duchow? Adopcj? Dziecka Pocz?tego,kt�ra jest wyra?ona modlitw? jednej osoby o ocalenie ?ycia dziecka wybranego przez Boga Dawc? ?ycia. Trwa przez 9 miesi?cy,okres wzrostu dziecka w ?onie matki .Na koniec liturgii nast?pi?o specjalne b?ogos?awie?stwo kobiet w ci??y.

W ko?ciele zosta?a wy?o?ona Ksi?ga Pami?tkowa, do kt�rej wpisali si? Ci wszyscy ch?tni, kt�rzy podj?li si? Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego.Droga Krzy?owaPanie Jezu Chryste Odkupicielu, oto jestem!(...)Chc? pod??a? Twoimi ?ladami z pewno?ci?, ?e wszystko mog? w Tym, kt�ry mnie umacnia i ?e je?li B�g z nami, kt�? przeciwko nam?.......

Ulicami naszej parafii przesz?a mi?dzy-parafialna Droga Krzy?owa .


Kwiecie?

12 rocznica ?mierci ?w. Jana Paw?a II

W niedziel? 2 kwietnia min??a 12 rocznica ?mierci ?w. Jana Paw?a II. Spotkali?my si? wszyscy wsp�lnie z obu parafii na skwerze przy jego pomniku, w godzinie jego ?mierci o 21:37. Dzi?kuj?c Bogu za dar jego ?wi?tego ?ycia ,modlili?my si? w intencji naszej Ojczyzny.